Gambara, Queen of the Lombards

public profile

Gambara, Queen of the Lombards's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Gambara

Birthdate:
Birthplace: Scandinavia
Death:
Immediate Family:

Mother of Ybor of the Lombards and Ayo, king of the Longobards

Managed by: Susannah Caulley
Last Updated:

About Gambara, Queen of the Lombards

Gambara var en mytisk stammor for langobardenes herskere

Hun oppgis å ha vært mor til brødrene Ibor (Ybor) og Aion (Agio) som ble valgt til langobardenes første konger. Langobardenes opphavsmyte er fortalt i Origo Gentis Langobardum fra ca. 650, og Paulus Diaconus’ mer utfyllende Historia Langobardum fra ca. 790.

Ifølge opphavsmytene stammet langobardene opprinnelig fra «en øy i Skandinavia» og levde der under sitt gamle navn vinniler (Winnili). De skal ha emigrert sørover til den sørlige kysten av Østersjøen hvor de kom i konflikt med folkegruppen vandalene.

Opphavsmyten

I Langobardenes historie forklares utvandringen fra Skandinavia med at befolkningen hadde vokst til et punkt hvor det ikke lenger var utkomme for alle. Befolkningen ble da delt i tre deler, og det ble kastet lodd om hvilken tredel som skulle forlate fedrelandet og søke nye bosteder. Den gruppen som måtte forlate landet valgte brødrene Ibor og Aion til høvdinger (eller konger). Også deres mor Gambara deltok i ledelsen av emigrantene, hun omtales som en meget klok kvinne som nød stor tillit.

Vinnilene kom til et sted som kalles Scoringa. Ordet kan bety kystland (jf. engelsk: shore). Det har vært lagt fram flere teorier om hvor dette kan ha vært, enten ved Østersjøens sydkyst eller ved Bardengau ved Elben. Stedet var bebodd fra før av vandaler, det antas at disse kan ha bodd i området mellom Oder og Elben. Vandalenes høvdinger Ambri og Assi krevde skatt av vinnilene, om de ikke betalte ville de bli møtt med krigsmakt. Vinnilene besluttet å ta kampen opp mot vandalene.

Wotan gir vinnilene seier

Vandalhøvdingene Ambri og Assi vendte seg til guden Wotan (Odin) og ba om seier i kampen mot vinnilene. Wotan svarte at «de jeg først ser ved soloppgang skal jeg gi seier.» Samtidig oppsøkte vinnilenes ledere Frea (Odins hustru Frigg) og ba om seier for sitt folk. Frea instruerte da vinnilene om at alle skulle komme til dem ved soloppgang, og at deres kvinner skulle binde sitt lange hår opp i ansiktet som skjegg. Ved soloppgang snudde Frea sin ektemann mot øst og vekket han til synet av alle vinnilene. Ved synet av kvinnene spurte han hvem disse lang-skjeggene var («Qui sunt isti longibarbae»?[. Frea svarte at «nå når du har gitt dem et navn må du også gi dem seier». Wotan ga dem seier over vandalene, og fra den tid ble folkegruppen omtalt som langobarder.

Etterkommerne

Etter at Ibor og Aion var døde ble Aions sønn Agelmund konge over langobardene, og han regjerte i 33 år


ENGLISH TRANSLATION: Gambara was a mythical queen of the Langobards

She is reported to have been the mother of the brothers Ibor (Ybor) and Aion (Agio) who were chosen to be the first kings of the Langobards. Langobarden's origins are told in Origo Gentis Langobardum from c. 650, and Paul Diaconus' more comprehensive Historia Langobardum from c. 790.

According to the origins, the Langobards originally originated from "an island in Scandinavia," and lived there under its old name Winnili. They emigrated south to the southern coast of the Baltic Sea where they conflicted with the Vandals.

In the Langobard history, the emigration from Scandinavia is explained by the fact that the population had grown to a point of overcrowding. The population then divided into three parts, and it was discussed which third would leave the motherland and seek new homes. The group who left the country chose the brothers Ibor and Aion as chieftains (or kings). Also, their mother Gambara participated in the management of emigrants, she is regarded as a very wise woman who enjoyed great trust.

The Winnings came to a place called Scoringa. The word may mean coastal land (ref: English: shore). There have been several theories about where this may have been, either on the southern coast of the Baltic Sea or at Bardengau at the Elbe. The place was inhabited by Vandals; it is believed that these may have lived in the area between Oder and Elben. The Vandals’ chiefs, Ambri and Assi, demanded taxes from the immigrants. If they did not pay they would be met with force. The Winnilings decided to fight.

The Vandal chiefs Ambri and Assi turned to their God Wotan (Odin) and asked for victory in the fight against the Winnilings. Wotan replied, "The first I see at sunrise, I will give victory." At the same time, the Winnilings approached Frea(Odin's wife Frigg) to seek a victory for their people. Frea then instructed the Winnilings that everyone should come to them at dawn and that their women would tie their long hair up in the face as beards. At sunrise Frea turned his husband to the east and woke him to the sight of all the Winnilings. At the sight of the women, he asked who these long beards were ("Qui sunt isti longibarbae?". Frea replied that "Now when you have given them a name, you must also give them victory." Wotan gave them victory over the Vandals, and from that time on, those people were referred to as Langobards (long beards).

After Ibor and Aion died, Aion's son Agelmund became king over the Langobards, and he ruled for 33 years

https://no.wikipedia.org/wiki/Gambara

http://www.norsesaga.no/langobardenes-historie.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Lombards


Om Gambara, Queen of the Lombards (Norsk)

Gambara var en mytisk stammor for langobardenes herskere

Hun oppgis å ha vært mor til brødrene Ibor (Ybor) og Aion (Agio) som ble valgt til langobardenes første konger. Langobardenes opphavsmyte er fortalt i Origo Gentis Langobardum fra ca. 650, og Paulus Diaconus’ mer utfyllende Historia Langobardum fra ca. 790.

Ifølge opphavsmytene stammet langobardene opprinnelig fra «en øy i Skandinavia» og levde der under sitt gamle navn vinniler (Winnili). De skal ha emigrert sørover til den sørlige kysten av Østersjøen hvor de kom i konflikt med folkegruppen vandalene.

Opphavsmyten

I Langobardenes historie forklares utvandringen fra Skandinavia med at befolkningen hadde vokst til et punkt hvor det ikke lenger var utkomme for alle. Befolkningen ble da delt i tre deler, og det ble kastet lodd om hvilken tredel som skulle forlate fedrelandet og søke nye bosteder. Den gruppen som måtte forlate landet valgte brødrene Ibor og Aion til høvdinger (eller konger). Også deres mor Gambara deltok i ledelsen av emigrantene, hun omtales som en meget klok kvinne som nød stor tillit.

Vinnilene kom til et sted som kalles Scoringa. Ordet kan bety kystland (jf. engelsk: shore). Det har vært lagt fram flere teorier om hvor dette kan ha vært, enten ved Østersjøens sydkyst eller ved Bardengau ved Elben. Stedet var bebodd fra før av vandaler, det antas at disse kan ha bodd i området mellom Oder og Elben. Vandalenes høvdinger Ambri og Assi krevde skatt av vinnilene, om de ikke betalte ville de bli møtt med krigsmakt. Vinnilene besluttet å ta kampen opp mot vandalene.

Wotan gir vinnilene seier

Vandalhøvdingene Ambri og Assi vendte seg til guden Wotan (Odin) og ba om seier i kampen mot vinnilene. Wotan svarte at «de jeg først ser ved soloppgang skal jeg gi seier.» Samtidig oppsøkte vinnilenes ledere Frea (Odins hustru Frigg) og ba om seier for sitt folk. Frea instruerte da vinnilene om at alle skulle komme til dem ved soloppgang, og at deres kvinner skulle binde sitt lange hår opp i ansiktet som skjegg. Ved soloppgang snudde Frea sin ektemann mot øst og vekket han til synet av alle vinnilene. Ved synet av kvinnene spurte han hvem disse lang-skjeggene var («Qui sunt isti longibarbae»?[. Frea svarte at «nå når du har gitt dem et navn må du også gi dem seier». Wotan ga dem seier over vandalene, og fra den tid ble folkegruppen omtalt som langobarder.

Etterkommerne

Etter at Ibor og Aion var døde ble Aions sønn Agelmund konge over langobardene, og han regjerte i 33 år

https://no.wikipedia.org/wiki/Gambara

http://www.norsesaga.no/langobardenes-historie.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Lombards