Eystein Guttormsson Bratt

How are you related to Eystein Guttormsson Bratt?

Connect to the World Family Tree to find out

Eystein Guttormsson Bratt's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Eystein Guttormsson Bratt (Bjølstad)

Also Known As: "Øistein", "Esten", "Eystein", "Øystein"
Birthdate:
Birthplace: Bjølstad i Heidal, Vågå, Oppland, Norway
Death: July 02, 1550 (70-79)
Bjølstad i Heidal, Vågå, Oppland, Norway
Place of Burial: Vågå, Oppland, Norway
Immediate Family:

Son of Guttorm Eindridesen Bratt and Cecilia Pedersdatter Skiåker
Husband of Thora Tordsdotter Tjerne
Father of Tord Østenson Bratt; Ivar Østenson Bratt Bjølstad; Tora Østensdatter Bratt; Eirik Østenson Bratt; Christian Østenson Bratt and 4 others
Brother of Åse Guttormsdatter Bratt

Occupation: Lagrettemann og bonde
Managed by: Ole Jacob Bolstad
Last Updated:

About Eystein Guttormsson Bratt

Han ble nevnt i 1518-1543.

Var gift tre (?) ganger. Med unntak av Tora Tordsdatter Tjerne er det usikkert hvem han var gift med, og hvilke barn som stammer fra hvilke ekteskap. (Iflg. Tore Vigerust er "NN Engebretsdatter Holager" en "fantasikonstruksjon" fra Engebret Hougen sin side)

Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen.

Av E. A. Thomle.:

"...Foruten datteren Tore Østensdtr., der var gift med Erik Trondsen paa Valbjørg og som vistnok har været en av de yngste barn, hadde Østen Guttormsen Bratt og Tore Tordsdtr. endnu 2 døtre, nemlig Aase Østensdt~. og Sidsel Østensdtr. Om Aase heter det i et utdrag av et dokument i kapt. Gerhards Munthes samlinger, at Tord Eriksens mor Tore og hendes søster Aase Østensdtr. ikke hadde faat deres arv efter sin mor, og under 10. okt. 1575 blev der paa Bjølstad sluttet en kontrakt mellem søstrene Tore og Sidsel Østensdøtre, hvorved de byttet sit gods, som var dem tilfaldt efter faren, sig imellem. Herved kan det ogsaa muligens forklares, at Tores mand Erik Trondsen ved sin død i 1606 efterlot sig 5 huder i Angaard paa Dovre.Hvorvidt Aase og Sidsel har været gifte og i saa fald med hvem vites ikke.


Eide jord både i Lom, Dovre og Fron, og må ha eid Bjølstad i tida 1515-45.

Notes for Øystein Guttormsen Bratt

Guttorm og Cecilia hadde sønnen Øystein Guttormsen Bratt Bjølstad (ca. 1470/75 - ca 1545/50), bosatt på Bjølstad og gift med Thora Thordsdatter Tjerne fra Ringsaker.


Bygdebok for Ringsaker Hovedsogn, s. 411 (Tjerne)

Sammendrag: Henning Munk mageskifter til Sogneprest Eystein Bratt Gaarden Annestad i Lom imod Svadegaard paa Dovre.

Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle.

Nummer: 1122.

Dato: ved 2 Februar 1530. Sted: Lom.

Brevtekst (fra den trykte utgaven): Alle men thette breff ssee eller høre læses kennes iegh Heningh Mwnk ath jegh haffwer giorth iordeskiffthe med hedherligh man Østhen Brath ein gord som liggher po Doffre nørdre lutthen i Gulbranssdallene som either Swadegordh ffek taa førde Heningh Mwnk adherdom Esthen Brath ein gordh ther i moth i ghen ssom either Annestadh liggendes a Lom i Norheredh pa Skedaker stranden och helthen i qærnehwss stødhet som nu liggher tiil Skedaker ffrelsth och hemmelth oc akerelawsth ffor hwario manne a begge sidher med luthom och lwndom wtthan garssz och innan som tiil liggher och lighet haffwer ffro fforno och nyo ffro forde Heningh Mwnk och hanss arwinghe och vndher Østhen Brath och hanss arwinge tiil effwerdeligh eghe. tiil ytthermere visse hengher iegh Heningh Mwnk mith insigle med tesse dandemenss insigle som saa eite Simon Siwrdsson och Olaff Mikelsson lagrettes men a fforde Lom. datum in Lom anno domini m d xxx circa festum purificacionis Marie.

Ref http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst_2016.pr...


Sammendrag: Oplandenes Lagmand Dyre Sevaldssön stadfæster med Lagrettet en Dom fra forrige Aar, hvorved en Del Gods tildömmes Eystein Bratt og Severin Samstad, da Modparten nu ikke mödte for at bevise sin Ret dertil.

Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglet mangler.

Nummer: 1136.

Dato: uden Dag 1534. Sted: Hammer.

Brevtekst (fra den trykte utgaven): Jeg Dyre Sewaldzonn lagmand y Vplandhin giore alle vither-ligh meth thette mith obne breff at kom for meg oc lagretthit vti Hammar myn her biscop met mange fleire gode men baade leikthe oc lerde sammetiid offwerwarendis the iii sockner fore sante Morthens dagh anno domini 153mo 3o aff eino halffwe Andulff Bogie Jeens Jffwerson oc Jngebricth Hielle meen aff androo halffwo Østhen Brath oc Søffrin Stamstad effther som the laglige hiith steffnde y retthe stemnedagh lagde the syne breff i retthe samstwndis breffwen paa baade siidher granlige gransked oc offwerlesne bleff thette tretthe gotz tha dømth Østhen Brath oc forde Søffrin Stamstad tiill ewerdelig eigo meen Andulff Bogie Jens Jffwersson oc Jngebricth Hielle forde goffwe them strax vnodde oc vtruget vp at alle proffwe. oc saade the seg tha jngen *nighen yttermeire bewisning haffwe for samme tretthe gotz en som ther tha y retthe koom. saades them tha paa hender en tha the seg hade vpgiffweth at alle proffwe at the skulle komme her ighen jnnan ar oc dagh for myn her biscop lagretthet oc lagmannen y retthe met all then bewisning som the en tha kwnne forwenthe them noget gagn oc bestand aff tiill at forsware beholle oc vinne thet tretthe gotz met som the la(n)gsamlig oc theres arwinge for them vretteligh følght oc heffde haffwe. huad the icke her komme jnnan ar oc dagh tha dømdes the hiith ighen the iij søgner nesth kommendes ther effther fore Morthens messe meth all then bewisningh the villia eller haffwe en vmbere oc thette giorde myn her biscop for mange menniskes vnyttwge wnnes skull at ingen skall kwnne siige met skeel at then en yttermeire en then annen skulle ske nockon vreth meir heer y Hammar en annen stadz. koom tha Østhen Brath oc Søffren Stamstad her tiill forne tiid oc icke Andulff Bogie Jens Jffwersson Jngebricth Hielle icke eller nockon theris loglige vmbotzman paa theres vegne. vti thet the icke her komme vtthen vanwørdet dommen saade jeg meth lagretthe forde Andulff Bogie Jens Jffwersson oc Jngebricth Hielle kosthelde oc steffnemarck paa hender at giffwe myn her biscop vti Hammar medhen the laglige steffnde vore oc icke ville møthe. oc thesliges for thet the icke eller formeire tiill Hammar komme jnnan dag oc ar som domsbreffwet jnneholler ath nw effther thenne dag vti thette mooll skulle the aldhre haffwe yttermeire vpreisningh oc asøgning om forne trette gotz vtthen frelslige her effther bliiffwe vnder Østhen Brath Søffryn Stamstad theres barn oc retthe skaper arwinge oc etlegghen som nw laglige kommed er oc domsbreffwet ther vm vthviser oc klarlige jnne holler tiill ewerdelig eigo. tiill sanind oc høgre forwaring her vm hengher jeg mith jnsigle for thenne myn orskord oc opne breff her vnder. datum Hammarie anno domini 153mo 4to.

Ref: http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst_2016.pr...


b.21 s.317

Sammendrag: Gunnar, biskop i Hamar, gir Steinar Øysteinsson Bratt kvittering for landskyld og annet som han har krevd inn mens han hadde ombud for biskopen i Nordre Gudbrandsdals prosti.

Kilde: Original på pergament, tilhørte 1939 Jon Harildstad, Kvikne i Gud- brandsdalen. 1 segl.

Nummer: 416.

Dato: 8. april 1443. Sted: Hamar.

Brevtekst (fra den trykte utgaven): Weer Gunnar medh gudz naad biskuper j hamre kennoms þess medh þesso waro opno brefue at steinar bratt øystheinsson hefuir giort oss grein ok reikning firi landskyldh, ok annat hwat som han hefuir jntekit ok wppborith AA wara weghna medhan han waart wmbodh hafdhe jfuer profastri waart j nørdre luthanom gudbrandzdalum þy gefwom wer honom þar firi ok hans erfuinghie quitta lidugha ok akærelausa firi oss ok ware efterkomandhe Datum hamare feria secunda proxima post dominicam passionis dni. Anno dnj. Mcdxliijo Nostro Sub Secreto

ref http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst_2016.pr...


Sammendrag: Jon Anderssön erkjender, at han har givet sin Gaard Mo i Vaage Prestegjeld til sin Sön Knut Jonssön for nogle ham tilkommende Penge efter hans Moder Birgitte Endridsdatter.

Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle Segl afklippede. (Jfr. ovenfor No. 122, 136, 143 og 145).

Nummer: 717.

Dato: 11 Marts 1543. Sted: Bjölstad.

Brevtekst (fra den trykte utgaven): Thedt bekiendis ieg Joenn Andersoenn med thetthe mytt offne breff atth ieg haffwer gyffwed mynn szønn Knudt Joenszonn eynn mynn gaard som heyther Moo och lygger y Woge presthegield med ollom lwtom och lunnenom szom tiil thenn jord lygger och legiidth haffwer y ffra forno och nye wthen gaards och ynnen ynthed wndertagendis y ffraa meg och andre myne arffwinge och wnder ffor-nemffdhe Knudt och hans arffwinge tiil ewerdel(i)g eygen ffry och ffrels och aakierelous ffor hueriom manne ffor naagre penninge szom hanom tiilsthod effther hans kiere modher Birgitthe Endreds dotther gud hennis siel naadhe. Tiil ytthermere sannyng och bewisning her om att same gaffwe wbrythelig holdis skal haffwer ieg tiilbedett erlige och welfforstandige mend szom er Østhen Brath och Alff Olafson ath hengie teris ynsygle med myth nedhen for thetthe myth offne breff szom skreffwed wor paa Biølstad y Hedal kiere søndag anno dominj m d xliij

Tillegg: Bagpaa, meget yngre: Joen Moe

Ref: http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst_2016.pr...

view all 16

Eystein Guttormsson Bratt's Timeline

1475
1475
Bjølstad i Heidal, Vågå, Oppland, Norway
1505
1505
Bjølstad farm i Heidal, Vågå, Oppland, Norway
1510
1510
Bjølstad i Heidal, Vågå, Oppland, Norway
1510
Heidal
1512
1512
Bjølstad farm, Heidal Parish, Sel Prestegjeld, Oppland, Norway
1515
1515
Bjølstad farm, Heidal Parish, Sel Prestegjeld, Oppland, Norway
1516
1516
Bjølstad farm, Heidal Parish, Sel Prestegjeld, Oppland, Norway
1517
1517
Bjølstad farm, Heidal Parish, Sel Prestegjeld, Oppland, Norway
1518
1518
Bjølstad, Heidal, Oppland, Norge (Norway)