St. Olga of Kiev

Kiev, Ukraine

How are you related to St. Olga of Kiev?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Princess of Kiev Olga of Pskov

Russian: Княгиня Киевская Ольга, Lithuanian: Kijevo Didžioji Kunigaikštienė Olga (Helga), Czech: Svatá kněžna kyjevská Olga Volga Pskovská, Finnish: Pyhä Olga pihkovalainen, Kiovan ruhtinatar
Also Known As: "Elenа"
Birthdate:
Birthplace: Pskov, Russia (Russian Federation)
Death: July 11, 969 (75-79)
Kyiv, Kyivan Rus
Immediate Family:

Wife of Ruler of Kievan Rus' Igor 'the Old'
Mother of Prince Sviatoslav Igorevitch, Rurikid

Managed by: Private User
Last Updated:

About St. Olga of Kiev

Wikipedia in English

In Ioakimovskaya Chronicle it is said about choosing a wife for Igor, son of Rurik: When Igor grew up, he was married by Oleg, who gave him a wife from Izborsk, Gostomyslov family, she was called Prekrasa (beautiful), and Oleg renamed her and called her by own name Olga.

Olga Kievska was born in 893 in the old Bulgarian capital Pliskov. She is the granddaughter of St. King Boris-Michael the Baptist and niece of Emperor Simeon the Great.

It is impossible that she was born in the Russian city of Pskov, as it does not yet exist. This is described in several Russian documents.
In the "Genealogist of Russian Princes" from the 15th century it is written: "Igor took a woman from the Bulgarians, who was brought to him in 903 with the name Elena.

Upon arrival in Kyiv, the Christian Elena adopted the Russian name Olga.

In the "Chronicle of the Russian Tsars" it is written: "They brought for him /for Igor/ a woman from Pliskov, named Olga, well-read and the root and foundation of the Christian faith and our leader."
Archimandrite Leonid, describing the archives of the Count Uvarov, published in 1888 in the magazine "Russian Antiquity", the article "Where was the Holy Russian Princess Olga born? In this article he writes that Princess Olga was born in the old Bulgarian capital Pliska.

Princess Olga brought Christianity to Kievan Rus, but only her grandson Vladimir managed to impose Christianity in 988.

Princess Olga died on July 11, 969 and was buried according to Christian rites. In 1547 she was canonized as an apostolic saint.


Den kraftfulla furstinnan Olga från det forntida Ryssland är verklig.

Ryssarna har gjort henne till helgon och vallfärdar till "hennes stad Pskov", men hon var nog så blodtörstig.

Olga, som var en enkel färjeflicka från Pliskov Bulharien, giftes bort redan vid tio års ålder med den svenskättade? rusiske fursten Igor. Han var son till den legendariske Rurik, som år 862 skall ha kommit från svearnas land för att härska över de inbördes kämpande stammarna i Rus.

När Igor blivit stor nog att ta över makten i riket från sin förmyndare, fick han snart smak på det där att ta ut skatt.

Norr om Kiev levde drevljanerna, ett folk han försökte beskatta två gånger. Denna girighet blev hans död och Olga blev änka. Då försökte drevljanerna få henne att gifta sig med deras egen furste, något hon låtsades gå med på. Därefter lät hon i rask följd döda de drevljaner som försökte förhandla med henne.

Den första gruppen öste hon jord över och begravde levande i båt. Den andra gruppen ställde hon i ordning en bastu åt och sa åt dem att de skulle talas vid när de lögat sig. Och medan de arma drevljanerna satt därinne låste hon bastun och brände dem inne. Efter denna föga välkomnande gest sände hon bud till drevljanerna och sa att hon var på väg till dem, men att hon ville dricka gravöl över sin man när hon anlände. Drevljanerna samlade ihop stora mängder mjöd, och Olga tog med sig en mindre hird och drog iväg obeväpnade till makens grav och begrät honom. Sedan befallde hon sina män att kasta upp en stor gravhög över honom och lät ställa fram gravölet. Drevljanerna lät sig väl smaka, men började undra var deras hird som kommit för att hämta henne höll hus någonstans. Hon svarade att männen var på väg och lät sina tjänare servera drevljanerna ännu mera öl.

När de sedan var ordentligt druckna gick hon åt sidan och befallde sin män att hugga ned dem. På detta sätt miste 5000 drevljaner huvudet, men Olga var ingalunda nöjd. Hon rustade sin krigare och tillsammans med sin son Svjatoslav gick hon in i drevljanernas land och krävde skatt av dem. När hon anlände till staden Iskorosten, den stad vars invånare dräpt maken, fortsatte hon sitt bedrägliga beteende. Hon påstod sig behöva så mycket skatt eftersom hon redan hämnats sin man och sa sig vara nöjd med tre duvor och tre sparvar från varje gård. Lättade över denna ringa skattebörda gjorde drevljanerna som hon sa och medan alla i staden gladde sig åt att de sluppit så lindrigt undan, förberedde Olga nästa drag. Denna gång bad hon varje krigare binda fast kådbitar inlindade i små tygstycken vid varje fågel. När det blev mörkt släppte hon lös fåglarna. Duvorna och sparvarna flög till sina nästen, duvorna till duvslagen och sparvarna under taksparrarna, och så antändes duvslagen, förrådsbodarna, ladorna och höskullarna, och det fanns inte en gård där det inte brann, och det var omöjligt att släcka. Därefter intog hon staden. Denna brände hon sedan ned, varefter hon tog stadens äldste till fånga och i övrigt även slog ihjäl några, medan hon gav andra som trälar till sina män. Resten lät hon bli kvar för att betala skatt. Olga finns omnämnd i både ryska och grekiska källor. Utanför Pskov återfinns hon såväl i bygdens namnflora som med minnesmärken i sten, och i Nestorkrönikan från 1100-talet omtalas att hennes släde tagits om hand och fanns kvar i staden. Olga lät kejsaren Konstantinos i Konstantiopel döpa sig och fick namnet Helena. Bodde sedan hos sonen Svjatoslav i Kiev, vilken dock förblev hedning i hela sitt liv. (Forntida kvinnor, sid 102, Catharina Ingeman-Sundberg)

Olga är samma namn som Helga. Furstinnan ifråga, Igors efterlämnade maka, vistas en tid i Konstaniopel och låter döpa sig där. (En nordisk kronologi sid 63, Henrikson)

Efter maken Igors död år 945 regererade hon ett tiotal år som furstinna i Kiev, eftersom sonen Svjatoslav fortfarande var minderårig. Besökte Konstantiopel år 957 och lät sig döpas och få undervisning i den kristna tron. Efter sin död har hon firats som helgon med sin festdag den 11 juli. (Vikingar i österled, Mats G. Larsson och Bra Böcker)

http://www.espell.se/saga/pd17cbc57.html

---------------------------------------------------------------------------------------
http://www.rulex.ru/01150113.htm


Fyrstinne Olga den Hellige av Pskov. Født 890. Død 969. Hun var gift med Storfyrste Igor I av Kiev. Født 875. Død 945. De hadde sønnen:

1. Storfyrste Svjatoslav I av Kiev. Født omkring 942. Død 972.

Fyrstinne Olga var Regent av Kiev 945 - 962.

Etter at Olgas mann ble myrdet i 945, førte hun i 10 år Russlands regjering for sin umyndig sønn Svjatoslav. Deretter dro hun til Konstantinopel og lot seg døpe i 957. I dåpen fikk hun navnet Helena. Hun var den første russiske fyrstinne som ble en kristen. Den greske kirken, men ikke den romerske, gjorde henne til helgen. Hennes dag er 11. juli. 1)

1). Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 149. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.


Biografi

Olga var Pskov kvinna Varangian extraktion som gifte sig i framtiden Igor av Kiev, Kanske i 903. Den Nestorskrönikan ger 879 som hennes födelsedatum, vilket är ganska osannolikt, med tanke på att hennes enda son föddes troligen omkring 65 år efter detta datum. Efter Igor död, fastslog hon Kievriket som regent (945-c. 963) för sin son, Svjatoslav.

I början av sin regeringstid, tillbringade Olga stora ansträngningar för att hämnas hennes makes död i händerna på DrevliansOch lyckades slakta många av dem och interring del i en Båtgrav, Medan den fortfarande lever. Hon sägs ha skållats fångar till döds och en annan, troligen apokryfiska, berättar historien om hur hon förstörde en stad fientlig till henne. Hon begärde att varje hushåll ge henne en duva som en gåva, därefter samman brinnande papper på benen för varje duva som hon sedan ut för att flyga tillbaka till sina hem. Varje aviär brandbomber, satte eld på halmtak sina respektive hem och staden förstördes. Ännu viktigare på lång sikt, ändrade Olga systemet med hyllning insamling (poliudie) I vad som kan betraktas som den första rättsliga reformer som registrerats i Östeuropa.

Hon var den första ryska härskare att konvertera till Christianity, Antingen 945 eller 957. Ceremonier hennes formell mottagning i Konstantinopel beskrevs noggrant av kejsare Konstantin VII i sin bok De Ceremoniis. Efter hennes dop hon tog det kristna namnet Jelena, efter den regerande kejsarinnan Helena Lekapena. Slaviska Chronicles lägga apokryfiska uppgifter till kontot för hennes dop, till exempel historien om hur hon förtjust och "lura" Konstantin och hur hon avvisat hans äktenskapliga förslag. I sanning, vid tiden för hennes dop var Olga en gammal kvinna, medan Konstantin hade en fru.

Sju Latin källor dokument Olga ambassad till kejsar Otto i 959. Fortsättning av Regino av Prüm nämner att sändebuden begärde kejsaren att utse en biskop och präster för sin nation. Krönikeskrivaren anklagar sändebud av lögner, kommenterade att deras knep var utsatt inte förrän senare. Thietmar av Merseburg säger att den första ärkebiskop MagdeburgSaint Adalbert av MagdeburgInnan befordras till denna höga ranking, skickades av kejsar Otto till land Rus (Rusciae) Som en enkel biskop men utvisades av hednisk allierade Svjatoslav I. Samma data dupliceras i Annals of Quedlinburg och HildesheimBland annat.

Olga var en av de första människorna i Rus ska tillkännages en saintFör hennes insatser för att sprida den kristna religionen i landet. På grund av hennes proselytizing inflytande, Ortodoxi Parlamentet St Olga av hedersposter Isapóstolos"Lika med Apostlar". Dock har hon att konvertera Svjatoslav, Och det var kvar till sin sonson och elev Vladimir I göra Christianity varaktig statsreligion. Under sonens långvariga militära kampanjer, var hon ansvarig för Kiev, bosatt i slottet Vyshgorod tillsammans med sina barnbarn. Hon dog kort efter stadens belägring av Petjenegerna år 969


Saint Olga ( born c. 890 died July 11, 969, Kiev) was a Pskov woman of Varangian extraction who married the future Igor of Kiev, arguably in 903. The Primary Chronicle gives 879 as her date of birth, which is rather unlikely, given the fact that her only son was probably born some 65 years after that date. After Igor's death, she ruled Kievan Rus as regent (945-c. 963) for their son, Svyatoslav.

At the start of her reign, Olga spent great effort to avenge her husband's death at the hands of the Drevlians, and succeeded in slaughtering many of them and interring some in a ship burial, while still alive. She is reputed to have scalded captives to death and another, probably apocryphal, story tells of how she destroyed a town hostile to her. She asked that each household present her with a dove as a gift, then tied burning papers to the legs of each dove which she then released to fly back to their homes. Each avian incendiary set fire to the thatched roof of their respective home and the town was destroyed. More importantly in the long term, Olga changed the system of tribute gathering (poliudie) in what may be regarded as the first legal reform recorded in Eastern Europe.

She was the first Rus ruler to convert to Christianity, either in 945 or in 957. The ceremonies of her formal reception in Constantinople were minutely described by Emperor Constantine VII in his book De Ceremoniis. Following her baptism she took the Christian name Yelena, after the reigning Empress Helena Lekapena. The Slavonic chronicles add apocryphal details to the account of her baptism, such as the story how she charmed and "outwitted" Constantine and how she spurned his matrimonial proposals. In truth, at the time of her baptism, Olga was an old woman, while Constantine had a wife.

Seven Latin sources document Olga's embassy to Emperor Otto I in 959. The continuation of Regino of Prüm mentions that the envoys requested the Emperor to appoint a bishop and priests for their nation. The chronicler accuses the envoys of lies, commenting that their trick was not exposed until later. Thietmar of Merseburg says that the first archbishop of Magdeburg, before being promoted to this high rank, was sent by Emperor Otto to the country of the Rus (Rusciae) as a simple bishop but was expelled by pagans. The same data is duplicated in the annals of Quedlinburg and Hildesheim, among others.

Olga was one of the first people of Rus to be proclaimed a saint, for her efforts to spread the Christian religion in the country. Because of her proselytizing influence, the Orthodox Church calls St. Olga by the honorific Isapóstolos, "Equal to the Apostles". However, she failed to convert Svyatoslav, and it was left to her grandson and pupil Vladimir I to make Christianity the lasting state religion. During her son's prolonged military campaigns, she remained in charge of Kiev, residing in the castle of Vyshgorod together with her grandsons. She died soon after the city's siege by the Pechenegs in 968.


From the Foundation for Medieval Genealogy page on Russia Rurikid:

http://fmg.ac/Projects/MedLands/RUSSIA,%20Rurik.htm

Grand Prince Igor married ([930/35]%29 OLGA [Helga/Haelgha] --- (-969).

The Primary Chronicle records that a wife Olga was brought [to Igor] from Pskov in 903[27]. The date is clearly inconsistent with the suggested birth date of their son Sviatoslav in [935/40] as shown below.

After her husband was killed, the Derevlian Slavs proposed her marriage to their own leader Mal, but the Primary Chronicle records that Olga exacted prompt and effective revenge for her husband's death after besieging the Derevlian capital of Iskorosten[28].

Olga was regent for her son [from 945 to 964]. Her centre of power was based around Kiev where she owned two halls[29].

The Primary Chronicle records that Olga was baptised in Constantinople in [957] by the emperor (Konstantinos VII), and took the name HELENA after the mother of Emperor Konstantinos the Great[30]. She was also in contact with Emperor Otto I in 959[31].

The Primary Chronicle records that, during the invasion of the Pechenegs in 968, Olga shut herself in the city of Kiev with her grandsons Yaropolk, Oleg and Vladimir and that she died in 969[32].

She was later esteemed to be a saint, her feast day being 11 July.

Igor & his wife had one child:

Svyatoslav (b. 935/940, d. 972, killed in battle, succeeded as Grand Prince of Kiev)

From the Russian Wikipedia page on Olga (Princess of Kiev):

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D...

Оригинальный текст (лат.) [%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C]Legati Helenae reginae Rugorum, quae sub Romano imperatore Constantinopolitano Constantinopoli baptizata est, ficte, ut post clariut, ad regem venientes episcopum et presbiretos eidem genti ordinari petebant.

— Reginonis abbatis prumiensis Chronicon, cum continuatione treverensi

8.↑ http://www.chronologia.org/tabov/tab-22.doc

In English:

Princess Olga (Baptized as Yelena, d. 11 July 969), was a princess who ruled Kiev Rus after the death of her husband Igor Rurikovich as regent in 945 until approximatly 960. (English Wikipedia says that she is also called Olga Prekrasa, or Olga the Beauty, or in Old Norse: Helga, birth date estimated as 890, and rule date as being 945-963. She is described as a Pskov woman of Varangian extraction who married the future Igor of Kiev arguably in 903. The Primary Chronicle gives 879 as her date of birth, which is rather unlikely given the fact that her son was probably born some 65 years after that date.)

In the Holy Russian Orthodox Church, she was the first of Russia's rulers to have adopted Christianity, before the baptism of Rus. She was the first Russian saint.

After about 140 years after her death, an old Russian Chronicler expressed the attitude of the Russian people to the first baptized ruler of Kiev Rus: "She was the precursor of a Christian land, as Lucifer (the morning star) before the sun, as the dawn before morning. She shines like the moon in night, and she shone among the heathens, like a pearl in the mud."

Biography

Origin

According to the earliest of ancient chronicles "Tales of Bygone Years," Olga was born in Pskov. The Life of St. Princess Olga says that she was born in the village of Vybutu in the principality of Pskov, 12 kilometers from the city up the Velikoy River. The names of Olga's parents did not survive, for they were not versed in the "language of the Normans". According to the Varangians, origin is confirmed by the name, which should have a matching name in Old Norse, like Helga.

The presence of what are presumed Scandinavians is marked by areas of a number of archeological finds, possibly dating back to the first half of the 10th century. On the other hand, in the annals, the name Olga is often referred to the Slavic name "Volga." It is well known that there is an Old Bohemian name Olha.

The Typographical Chronical (from the end of the 15th century) and the later Piskarevsky Chronicle pass along a rumor that Olga was the daughter of Oleg the Wise, who became ruler of Kiev Rus as a trustee of the young Igor Rurikovich. It was Oleg that married Igor and Olga.

The so-called Ioachim Chronicle, the reliability of which is questioned by historians, reports an aristocratic Slavic origin of Olga: "When Igor matured, it was Oleg that gave him a wife from the Izborsk, from the Family Gostomyslov, and Oleg renamed her and called her in his name Olga. There have been more wives of Igor, but Olga, was, because of her wisdom, more respected."

Bulgarian historians have put forward a version where Princess Olga has Bulgarian roots, relying mainly on the message of the New Vladimirsky Chronicle , and translating from the Chronicle the name of Pleskov, which means not from Pskov, but from Pliska, the capital of Bulgaria at the time. The names of both cities is really the same in ancient Slavic transcriptions of some texts that served as a basis for the author of the New Vladimirsky Chronicle to so translate her name. The Tale of Bygone Years places Olga's origins in Pskov rather than Bulgaria, as the spelling of Pleskov to denote Pskov had long since been out of use.

Marriage and the beginning of her rule

In the Tale of Bygone Years, Oleg the Wise married off Igor Rurikovich when he embarked on self-rule in 912, with his marriage to Olga in 903. This date is called into question since, according to the Ipatievsky list, their son Svyatoslav was born only in 942.

It is possible to resolve this contradiction through the later Ustyug Chronicle and Novgorod Chronicle, as Dubrovsky reports a 10-year-old Olga at the time over her wedding. This is contrary to legends contained in Educational books (from the second half of the 1th century), about a chance encounter with Igor at a crossing near Pskov.

The prince was hunting in those places. While crossing the river by boat, he noticed that the ferryman was a young girl dressed in male attire. Igor immediately "burned with desire" and began to molest her, but he received a response worthy of a rebuke: "What confuses me, Prince, your indiscreet words? Even though I am young and a base thing, and am the only one here, you should know that it is better for me to jump into the river than endure this."

A random acquaintance of Igor remembered her when it came time to look for a bride, and Oleg sent for her. Igor didn't want any other for his wife.

The Novgorod First Chronicle contains the most unaltered information from the Primary Chronicle of the 11th century, and has a message about the marriage of Olga and Igor that was undated from the earliest chroniclers of the Old Russian Chronlce, carrying no information on the date of the wedding. It is likely that the 903 date appearing in the Times of Bygone Years appeared in text at a later time, when the monk Nestor was trying to put ancient Russian history into chronological order for the first time. After the wedding, the name of Olga is not mentioned again for another 40 years, within the Russian-Byzantine agreement of 944.

According to historical records, in 945, Prince Igor was killed by the Drevlyans when he sought tribute from them twice in one month. His successor Svyatoslav was then only 3 years old, so the de facto ruler of Kiev Rus in 945 was Olga. The army of Igor obeyed her, recognizing Olga as the only legitimate heir to the throne. The decisive course of action that the Princess took against the Drevlyans could only encourage the vengeful Kievans toward her favor.

Revenge against the Drevlyans

The Drevlyans, after killing Igor, sent to his widow, Olga, a matchmaker calling for her to marry Prince Mal. The Princess consistently corresponded with the Drevlyan elders, which then led to the surrender of the Drevlyan people. The Old Russian Chronicle details an account of Olga's revenge for the death of her husband:

1. Carrying a message to Princess Olga, a group of matchmakers, 20 distinguished men, arrived in a boat, which was then carried by a Kiev mob and thrown into a deep pit in the courtyard of Olga. The ambassador of the matchmakers were burned alive. "Olga looked at them from the women's quarters and asked 'Are you satisfied with this honor?' And they cried: 'Oh, this is worse for us than Igor's death!'"

2. Olga asked, as a show of respect, that the Drevlyans send to her new ambassadors of the best men, with which they readily complied. The embassy of the chief of the Drevlyans was burned to death while in a bathhouse, where he was to wash in preparation for meeting the princess.

3. Revenge: The Princess, with a small retinue, arrived in the land of the Drevlyans, ostensibly to follow the custom of celebrating a funeral feast given for her husband. During the feast, Olga ordered an attack. The Chronicle reported 5,000 were killed.

4. Vengeance: In 946, Olga came out with her army to march on the Drevlyans. In the First Novgorod Chronicle, the Kiev army had several distinguished men fighting for them who subdued the rebels. Olga walked around the Drevlyan land, extracted tribute, and then returned to Kiev. In the Tales of Bygone Years, the chronicler highlighted the siege of the Drevlyan capital Korosten. After failing to take the city over the course of the summer, Olga had the city burned with the help of birds, which she ordered to tie incendiaries to them. Some defenders of Korosten were killed, others submitted. A similar legend is given about the burning of a city with the help of birds in the Saxo Grammaticus (12th century), which is a compilation of oral traditions about the exploits of Danish Vikings and the historian Snorri Sturluson.

(English Wikipedia says: At the start of her reign, Olga spent a great effort to avenge her husband's death at the hands of the Drevylans, and succeeded in slaughtering many of them and interring some in a ship burial while still alive. She is reputed to have scalded captives to death, and another probably apocryphal story tells of how she destroyed a town hostile to her. She asked that each household present her with a dove as a gift, then tied burning papers to the legs of each dove which she then released to fly back to their homes. Each avian incendiary set fire to the thatched roof of their respective home and the town was destroyed. More importantly, in the long term, Olga changed the system of tribute gathering, or poliudie, in what may be regarded as the first legal reform recorded in Eastern Europe.)

After the massacre of the Drevlyans, Olga ruled in Kiev Rus until the majority of Svyatoslav, but then afterward remained de facto ruler, as her son was absent most of the time on military campaigns.

The Rule of Olga

Having conquered the Drevlyans, Olga in 947 went to Novgorod and Pskov, establishing quit-rents and tributes, and then returned to her son Svyatoslav in Kiev. Olga had installed "pogostov" - centers of trade and exchange, where more orderly collection of taxes could occur, and then built temples for her various parishes. Prince Olga marked the start of Stone Town planning in Russia (the first brick buildings in Kiev were the city palace and country mansion of Olga), with attention given to the lands subordinated to Kiev - Novgorod, Pskov, those located along the Desna River, etc.

In 945, Olga undertook a major transformation in the management of the principality - setting an exact charge for tributes paid to Kiev ("personal collection of tribute") - "lessons" (or "rents") and frequency for collection ("rules"). Kiev dependencies were divided into administrative units, each of which was given a princely administrator (a "Tyun").

On the Pskov River, where she was born, Olga, according to legend, founded the city of Pskov. In a place where in a vision she saw three luminous rays from the sky, the Grand Princess erected the temple of the Holy Trinity.

Emperor Constantine VII Porphyrogentius, in his work "On Control of the Empire" (chapter 9), written in the year 949, mentions that "coming from Russia to Constantinople were monoksil to serve as Nemogards, in which was Svendoslav, son of Ingor, Archon of the Rus. From this short message, it indicates that in 949, Igor took power in Kiev. It is more likely that Olga left her son to represent her in the northern part of the kingdom. It is also possible that Constantine had information from unreliable or outdated sources.

The next act of Olga was noted in the Tales of Bygone years as her baptism in 955 in Constantinople. Upon her return to Kiev, Olga, who adopted the baptismal name of Yelena, tried to encourage Svyatoslav to adopt Christianity, but "he did not even listen to this. But if someone was going to be baptized, it was not forbidden, though he mocked those."

Moreover, Svyatoslav angrily rejected his mother on this, partly for fear of losing respect from his soldiers.

In 957, Olga traveled with a large embassy to pay an official visit to Constantinople, an event described for its court ceremonies under Emperor Constantine VII Porphyrogenitus in the book "De Ceremoniis Aulae Byzantinae." The Emperor called Olga the ruler (Arkhontissa) of Russia, while Svyatoslav (in the description of the suite, he is listed as "the person Svyatoslav") is mentioned without a title. Apparently, the visit to the Byzantine Empire did not bring about the desired results, as the Tales of Bygone Years reports that Olga and the Byzantine ambassadors were cold to each other in Kiev shortly after the visit. On the other hand, the Emperor's historian Theophanes mentions that in the story of the retaking of Crete from the Arabs during the reign of Romanos II (959-963), the Rus were included in the Byzantine army.

It is simply not known when Svyatoslav started his own rule. The Tales of Bygone Years announces his first military campaign in 964.

Western European historian Regino of Prum reports that in 959: "The came to the King (Otto I the Great), as after it turned out, for false purposes, after Yelena, Queen of Rugova, went to the Emperor of Constantinople Roman to be baptized in Constantinople and asked to dedicate to her people priests and bishops." (From the Reginonis abbatis prumiensis Chronicon, cum continuatione treverensi)

Thus, in 959, Olga (baptized Yelena) is officially regarded as the ruler of Kiev Rus.

She tried to convince the pagan Svyatoslav at age 18 to become a Christian, and a mission sent by Otto I to Kiev failed, as was reported by Regino of Prum: "In 962, Svyatoslav turned back Adalbert, who was sent by the bishops of Rugam because he did not have time for anything that, for what was sent, would be an effort in vain. On the way back, some of his companions were killed, and he himself with great difficulty, barely escaped."

The start of the rule of Svyatoslav was conventional enough, Russian Chronicles say, in that it began immediately after the death of Igor.

Svyatoslav was all the time in military campaigns against the neighbors of Kiev Rus, while his mother stood in for him as administrator of the state. In 968, when the Pechenegs first raided Russian lands, Olga (who had been staying at the castle of Vyshgorod together with her grandchildren) took Svyatoslav's children with her to the protection of Kiev. Returning from Bulgaria, Svyatoslav lifted the siege, but did not stay long in Kiev.

When in the next year, he prepared to return to Pereyaslavets, Olga stopped him: "You see, I'm sick; where do you want to go to get away from me?" She was already hurting. And she said: "When you bury me, go where you like." Three days later, Olga was dead, and her son and grandchildren wept over her in lamentation, as did all the people, and they buried her in the location she desired. Olga instructed her survivors to not commit to her a feast, as was done with a priest - the one and buried, the Blessed Olga."

The monk Jacob, composing in the 11th century remembrances and praise of the Prince of Russia Volodimir said the exact date of death of Princess Olga was July 11, 969.

The Baptism of Olga and church worship

Princess Olga became the first ruler of Kiev Rus who was baptized, and thus predetermined the acceptance of Christianity throughout the Eastern Slav people.

The date and circumstances of her baptism remain unclear. According to the Tales of Bygone Years, it occurred in 955 in Constantinople, with Olga personally baptized by the Emperor Constantine with Patriarch Theophylact (d. 956): "And she was called by her baptismal name Yelena, as the ancient queen - mother of Constantine (Empress Helena Lekapena)."

The Tales of Bygone Years describes the circumstances of her baptism story and how the wise Olga outwitted the Byzantine king. Anyone surprised by her intelligence and beauty, with whom the Emperor wanted to take to marry. But the princess said that it was not proper for Christians and pagans to be wed. She was christened then by the Emperor and the Patriarch. When the Emperor again harassed the princess, she pointed to the fact that she was now his goddaughter. So he richly endowed her and sent her home.

(The English Wikipedia article says: The Slavonic Chronicles add apocryphal details to the account of her baptism, such as the story of how she charmed and "outwitted" Constantine and how she spurned matrimonial proposals. In truth, at the time of her baptism, Olga was an old woman, while Constantine had a wife.)

From the Byzantine sources, it's only recorded that Olga went to Constantinople. Emperor Constantine VII Porphyrogenitus describe it in detail in his book "De Ceremoniis Aulae Byzantinae" without specifying the year of the event. But he said that the date of official reception: Friday 9 September (on the occasion of arrival of Olga) and Sunday, October 18. This combination corresponds with the years 957 and 946.

Note the lengthy stay of Olga in Constantinople. In the reception, Emperor Constantine called himself Basil, and Roman a Basilets. It is known that Roman was the son of Constantine, and became a formal co-ruler with his father in 945. According to historian Litavrin, the visit, described by Constantine, was in fact held in 946, and the baptism took place during the second visit to Constantinople in 954 or 955. The reference to the admission of Roman's children favors 957, which is considered by many to be the date for the visit of Olga during her baptism.

But Constantine nowhere mentions Olga's baptism (as well as the objectives of her visit), and moreover, in the retinue of the princess was a priest named Gregory, which indicates what some historians believe that Olga was already baptized when she came to Constantinople. In this case, the question follows of why Constantine called the princess by her pagan name, and not Yelena, as did Regino of Prum.

Another, later Byzantine source (11th century) tells of the baptism in Constantinople in the 950s: "And the wife of the Russian archon, named Elga, had once again sailed to Constantinople after his death, against the Romans. Having been baptized and having made the choice in favor of the true faith, she returned home."

Historian Regino of Prum spoke about the baptism above with reference to the name of Romanus who favored her baptism in 957. Regino of Prum can be considered reliable, because under that name, it is believed that the author was actually Bishop Adalbert, who led the unsuccessful mission to Kiev in 961 and gained the information firsthand. (This assertion is not supported by the English Wikipedia page on Regino of Prum, but does note that Archbishop Adalbert of Magdeburg worked on some of the same material as Regino, such as the Chronicon, a history of the world during the Christian era to 906.)

According to most sources, Princess Olga was baptized in Constantinople in autumn 957, and that he baptized her, probably with Roman II (Son and co-ruler with Emperor Constantine), and Patriarch Polyeuctus. The decision to adopt the faith Olga had taken beforehand, although the chronicle perpetuates the legend that it was a spontaneous decision.

Nothing is known about the people who spread Christianity to Rus. We know it was the Bulgarian Slavs (Bulgaria was baptized in 865) as the early chronicles and ancient texts are influenced by the Bulgarian language. The first penetration of Christianity into Kiev Rus is seen in the St. Elias Cathedral in Kiev, which was built in accordance with a Russian-Byzantine agreement in 944.

(English Wikipedia says that 7 Latin sources documented Olga's embassy to Emperor Otto I in 959. Regino of Prum mentioned that the envoys requested the Emperor appoint a bishop and priests for their nation. The chronicler accused the envoys of lies, commenting that their trick was not exposed until later. Thietmar of Merseburg said that the first Archbishop of Magdeburg, St. Adalbert of Magdeburg, before being promoted to this high rank, was sent by Emperor Otto to the country of the Rus (Rusciae) as a simple bishop, but was expelled by pagan allies of Svyatoslav. The same data is duplicated in the annals of Quedlinburg and Hildesheim, among others.)

In 969, Olga was buried according to Christian rites. In 1007, her grandson, Prince Vladimir the Baptist moved the relics of the saints, including Olga, to the Church of the Holy Virgin in Kiev. In the Life of Jacob, the monk said that the body of the blessed princess was saved from decay. It is said that it "glowed like the sun" and the body could be seen through a window in a stone coffin, which the ability to see was supposedly a sign for any true Christian believer. Many found it healing. Still others saw only a coffin.

Most likely during the reign of Vladimir, Princess Olga began to be revered as a saint. This is evidenced by the transfer of relics to his church and a description of miracles, as described by the monk Jacob in the 11th century. The day of the memory of St. Olga (Yelena) was observed on July 11, at least in the Desyatina Cathedral. However, official canonization (church-wide celebration) only occurred apparently, later in the middle of the 13th century. Her name soon became a baptismal font, in particular for the Czechs.

In 1547 Olga was canonized an "isaspostolos" (equal to the Apostles) saint. This honor was awarded to only five women saints in Christian history (Mary Magdalena, "Pervomuchenitsa" Thekla, the martyr Apfiya, Queen Yelena of Georgia, and the teacher Nina).

The feast in memory of Apostolic St. Olga is celebrated in the Russian Orthodox Church on July 11 Julian Calendar, and in Catholic and other Western churches on July 24 Gregorian.

Olga is revered as the patron of widows and Christian converts.

Historiography of Olga

Basic information on the life of Olga is deemed reliable, and are contained in the Tale of Bygone Years and the hagiographic work by monk Jacob "Remembrance and Praise of the Prince of Russia Volodimer," and the composition of Emperor Constantine VII Porphyrogenitus "De Ceremoniis Aulae Byzantinae." Other sources review additional information about Olga, but their accuracy cannot be accurately determined.

The Ioachim Chronicle reports on the execution by Svyatoslav of his only brother Gleb for his Christian beliefs in the Russian-Byzantine wars of 968-971. Gleb could be the son of Igor and Olga, or Igor and another wife, since the same chronicle reports the presence of other wives for Igor. The Orthodox faith says of Gleb that he was the youngest son of Olga.

Medieval Czech historian Tomas Pescina, in his Latin work "Mars Moravicus" (1677) spoke of a certain Russian Prince Oleg who in 940 was the last king of Moravia, and who was expelled by the Hungarians in 949. According to Tomasz Pechiney, the Moravian Oleg was a brother of Olga.

The existence of a blood relative for Olga, called anepsiem, was mentioned by Constantine Porphyrogenitus in the transfer of her entourage during the 957 visit to Constantinople. Anepsy meant perhaps a nephew, but also could mean a cousin.

The Memory of St. Olga

Olga is called the founder of the city of Pskov. In Pskov, there is an Olginskaya Embankment, an Olginsky Bridge, and a Chapel of St. Olga.

Orders:

1. The Medal of St. Princess Olga was established by Emperor Nicholas II in 1915.

2. The Order of Princess Olga is a State Award of Ukraine from 1997.

3. The Order of St. Grand Princess Olga is awarded by the Russian Orthodox Church.

In Kiev, Pskov, and Korosten, there are monuments to Princess Olga.

In Literature

1. Alexander Antonov's novel "Princess Olga"

2. Boris Vasiliev's "Olga, Queen of the Rus"

3. Victor Gretskov's "Princess Olga, Bulgarian Princess"

4. Michael Kazovsky's "Daughter of the Empress"

5. Alexey Karpov's "Princess Olga" (Series ZHZL) published by the Young Guard in 2009

6. Svetlana Kaidash-Lakshin "Princess Olga" (a historical novel)

Cinema

1. The Legend of Princess Olga, USSR, 1983

2. Saga of the Ancient Bulgars, Legend of St. Olga. Russia 2005.

Sources:

1. The Chronicle (12th century) translated to Russian by Likhachev

2. Foreign sources on the history of Russia as a subject of study

3. Constantine VII Porphyrogenitus "De Ceremoniis Aulae Byzantinae" (Book 2, Part 15)

4. Life of the Holy Grand Princess Olga.

Notes:

2. The site of the village of the Vybuty Selische remains, as do many local place names associated with the name of Olga. One of them, Holguin Mountain in the Vybuty, is referred to in 1394 in connection with the conflict between Pskov and Novgorod.

3. Byzantine Emperor Constantine Porphyrogenitus personally adopted the Princess Olga, calling her Elga.

15. Historians say Father Gregory comes from Bulgaria. Typically, in this retinue of people who have decided on baptism, a spiritual person attends them who has contributed to adoption of such a decision.


 IGOR (913-945)

He was, according to the Russian chronicles, the son of Rurik who had come to rule Novgorod. After Rurik's death Igor was taken by his kinsman and protector, Oleg, to Kyiv, where Oleg established the capital of the Rus-Varangian control. He married in 903 Olga, a Scandinavian princess brought from Pskov. Their son was Svyatoslav. They are shown on this family chart. On Oleg's death in 913 Igor began to rule the Slavic-Rus- Varangian principality. The main activity of the Varangian rulers was collecting tribute from the Slavic villagers. And they were also eagerly establishing trading and raiding campaigns down the Dniper as far as Byzantium and the Caucasus.
More rebellions occurred when imported Nordic princes paid more attention to collecting tribute from the people than to creating order and defending them from nomad tribes, which by now often carried out sudden attacks from the south-east. The animosity of the local population towards "Eternal wanderers," as they sometimes called their Nordic rulers in the beginning because they often changed their thrones looking for more rewarding ones, culminated in the assassination of Prince Igor. The Veche of the "Drevlian" tribe found that he exaggerated when he imposed very high tribute and did very little for the people and decided to kill him. (At the death Oleg Prince Igor' was faced with a resurgence of independence among the conquered tribes such as the Drevliane and he quelled the insurgents and then extracted from them an even greater tribute. The Drevliane abided by their Prince until his greed and that of his brazen entourage forced their hand. He was captured alone and tied to two tree trunks which had been forcefully bent down by the furious tribesmen and split into two). The decision was promptly executed but very dearly paid for when later Olga, Igor's wife and acting regent sent two punitive expeditions which decimated the "Drevlian" population. Igor also launched campaigns against Byzantium that resulted in important trade treaties between the Greekshttp://en.wikipedia.org/wiki/Olga_of_Kiev


Saint Olga (Old Church Slavonic: Ольга, died 969 AD in Kiev) was a regent of Kievan Rus' for her son Svyatoslav from 945 until 960. She is known for her obliteration of the Drevlians, a tribe that had killed her husband Igor of Kiev. Even though it would be her grandson Vladimir that would convert the entire nation to Christianity, for her efforts to spread Christianity through the Rus' Olga is venerated as a saint. While her birthdate is unknown, it could be as early as AD 890 and as late as 5 June 925.

Olga was reportedly from Pskov. The Primary Chronicle gives 879 as her date of birth, which is unlikely, given the birth of her only son probably some 65 years after that date. She was, hypothetically, of Varangian extraction.

She married the future Igor of Kiev arguably in 903, but perhaps as early as 901-902.

After Igor's death on 945, Olga ruled Kievan Rus as regent on behalf of their son Svyatoslav.

In 947, Princess Olga launched a punitive expedition against the tribal elites between the Luga and the Msta River. Following this successful campaign, a number of forts were erected at Olga’s orders. One of them is supposed to be Gorodets in the Luga region[4] a fortification dated to the middle of the 10th century. Because of its isolated location, Gorodets does not seem to have been in any way associated with the pre-existing settlement pattern. Moreover, the fort produced another example of square timber frames designed to consolidate the rampart that was seen at Rurikovo Gorodische. The same building technique was in use a century later in the Novgorod fortifications.

Olga remained regent ruler of Kievan Rus with the support of the army and her people. She changed the system of tribute gathering (poliudie) in the first legal reform recorded in Eastern Europe. She continued to evade proposals of marriage, defended the city during the Siege of Kiev in 968, and saved the power of the throne for her son.

The following account is taken from the Primary Chronicle. Princess Olga was the wife of Igor of Kiev, who was killed by the Drevlians. At the time of her husband's death, their son Svyatoslav was three years old, making Olga the official ruler of Kievan Rus' until he reached adulthood. The Drevlians wanted Olga to marry their Prince Mal, making him the ruler of Kievan Rus', but Olga was determined to remain in power and preserve it for her son.

The Drevlians sent twenty of their best men to persuade Olga to marry their Prince Mal and give up her rule of Kievan Rus'. She had them buried alive. Then she sent word to Prince Mal that she accepted the proposal, but required their most distinguished men to accompany her on the journey in order for her people to accept the offer of marriage. The Drevlians sent the best men who governed their land. Upon their arrival, she offered them a warm welcome and an invitation to clean up after their long journey in a bathhouse. After they entered, she locked the doors and set fire to the building, burning them alive.

With the best and wisest men out of the way, she planned to destroy the remaining Drevlians. She invited them to a funeral feast so she could mourn over her husband's grave. Her servants waited on them, and after the Drevlians were drunk, Olga's soldiers killed over 5,000 of them. She then placed the city under siege. She asked for three pigeons and three sparrows from each house; she claimed she did not want to burden the villagers any further after the siege. They were happy to comply with the request.

Now Olga gave to each soldier in her army a pigeon or a sparrow, and ordered them to attach by thread to each bird a piece of sulfur bound with small pieces of cloth. When night fell, Olga bade her soldiers release the pigeons and the sparrows. So the birds flew to their nests, the pigeons to the cotes, and the sparrows under the eaves. The dove-cotes, the coops, the porches, and the haymows were set on fire. There was not a house that was not consumed, and it was impossible to extinguish the flames because all the houses caught on fire at once. The people fled from the city, and Olga ordered her soldiers to catch them. Thus she took the city and burned it, and captured the elders of the city. Some of the other captives she killed, while some she gave as slaves to her followers. The remnant she left to pay tribute.

The story, however, is most likely a myth.

Seven Latin sources document Olga's embassy to Holy Roman Emperor Otto I in 959. The continuation of Regino of Prüm mentions that the envoys requested the emperor to appoint a bishop and priests for their nation. The chronicler accuses the envoys of lies, commenting that their trick was not exposed until later. Thietmar of Merseburg says that the first archbishop of Magdeburg, Saint Adalbert of Magdeburg, before being promoted to this high rank, was sent by Emperor Otto to the country of the Rus' (Rusciae) as a simple bishop but was expelled by pagan allies of Svyatoslav I. The same data is repeated in the annals of Quedlinburg and Hildesheim.

Olga was the first ruler of Rus' to convert to Christianity, done in either 945 or 957. The ceremonies of her formal reception in Constantinople were detailed by Emperor Constantine VII in his book De Ceremoniis. Following her baptism, Olga took the Christian name Yelena, after the reigning Empress Helena Lekapena. The Slavonic chronicles add apocryphal details to the account of her baptism, such as the story of how she charmed and "outwitted" Constantine and spurned his proposals of marriage. In actuality, at the time of her baptism, Olga was an old woman, while Constantine already had a wife.

Olga was one of the first people of Rus' to be proclaimed a saint for her efforts to spread Christianity throughout the country. Because of her proselytizing influence, the Eastern Orthodox Church, the Ruthenian Greek Catholic Church, and the Ukrainian Greek Catholic Church call Saint Olga by the honorific Isapóstolos, "Equal to the Apostles". However, she failed to convert Svyatoslav, and it was left to Vladimir I, her grandson and pupil, to make Christianity the lasting state religion. During her son's prolonged military campaigns, she remained in charge of Kiev, residing in the castle of Vyshgorod with her grandsons. She died in 969, soon after the Pechenegs' siege of the city.


О́льга (близько 910 — 11 липня 969) — руська княгиня із династії Рюриковичів. Княгиня київська (945-962), дружина київського князя Ігоря Рюриковича. Матір Святослава Ігоровича. Помстилась деревлянами за загибель чоловіка (945—946). Упорядкувала збирання данини, організувала опорні пункти київської влади (погости). 957 року відвідала Константинополь, де уклала угоду з імператором Костянтином VII Багрянородним і прийняла християнство. Хрещене ім'я — Олена; також — О́льга-Оле́на. Канонізована Католицькою і Православною Церквами як свята Ольга. Інші імена — Вольга, сканд. Гельґа, Алогія. В сучасній українській традиції очолює перелік найвідоміших жінок давньої та сучасної України.

Місце і дата народження Ольги достеменно невідомі. Літописець «видав» її заміж 903 року. Деякі вчені, ґрунтуючись на тому, що зазвичай на Русі дівчат одружували в 13-16 років, припустили, що вона могла народитися наприкінці 880-х. Московська «Степенна Книга», створена в 1561–1563 роках, свідчить, що Ольга прожила близько 80 років.

Однак така версія не збігається з віком сина Ольги, Святослава, який, на думку сучасних істориків, народився близько 936-938. Бо в такому випадку виходить, що Ольга стала матір'ю у віці 50 років, що навряд чи можливо. Та й сама Ольга у літописних джерелах за 940-і-950-і роки описана зовсім не старою енергійною жінкою.

Тому, імовірно, варто припустити, що Ольга була молодшою, ніж на це вказують літописи, а її шлюб під 903 роком — всього лише невдале обчислення літописця. Сучасний історик М. Котляр вважає, що княгиня Ольга народилася близько 910 року, а російський вчений Олексій Карпов припускає, що народження княгині могло відбутися приблизно в 920 році.

1. Болгарська версія. Становище Ольги при київському дворі було винятковим: літопис зафіксував дату її шлюбу, у неї був окремий двір у Вишгороді, її посол на рівні послів «світлих» князів з місцевих династій брав участь у переговорах з Візантією у 944 році, полководці Ігоря одностайно визнали її регентшею, а юного сина Святослава спадкоємцем. Отже Ольга навряд чи могла бути дочкою посадника Пскова чи іншого боярина. Стан відносин з Болгарією та джерела також не дають можливості вважати її дочкою болгарського кагана Симеона I Великого, народженою бл. 896 р. у Плисці. Інша, більш детально аргументована версія, що Ольга, яку князь Олег привіз з Болгарії, була онукою болгарського князя Бориса I, дочкою його сина Володимира I, попередника на болгарському престолі і брата Симеона.

2. Олегівська версія. Оскільки ім'я Ольга прямо пов'язане з Олегом, існує версія, що вона була його прийомною дочкою. Літопис: «…яко Ольгови дщи бе Ольга».

3. Київська версія. Походження Ольги залишається загадковим. Існує навіть версія, що вона була останнім нащадком Аскольда, чия сім'я могла бути вивезена у Псков.Також є версія про походження княгині з Плискова, який лежав на межі полянських, древлянських і уличських земель на притоці р. Росі (нині — с. Плисків Погребищенського р-ну, Вінницької обл., приблизно 170 км від Києва).

4. Галицька версія. За нею, майбутня правителька Русі народилась у Пліснеську (тепер с. Підгірці, Бродівського р-ну, Львівської обл.). Її батьками були Олег та Гельґі, відповідно онук данського правителя Гельґи і донька східнослов'янського князя Будимира.

5. Тмутараканська версія. Згідно з однією із версій, була дочкою печенізького або половецького князя Тмутаракана, мусульманка, невідомо яким чином опинилася в гаремі Ігоря.

6. Псковська версія. Походження княгині Ольги невідоме, як і хронологія її життя, де безперечною датою можна вважати лише дату смерті, зафіксовану церковним літописцем. Повість временних літ відносить шлюб Ольги та Ігоря до 903 року. При цьому літописець вагається, описуючи її походження: «от Плескова», «… Неци же глаголють, яко Ольгови дщи бе Ольга». За пізнішим Іоакимовим літописом Ольга була родом з Ізборська з роду Гостомисла. «Кроник псковский», що зберігся в списку 1689 р., представляє Ольгу не уродженкою, а лише засновницею Пскова.

За версією ім'я Ольга — це слов'янізована ужіночнена форма скандинавського імені Гельґі (норв. Hailaga, Helgi).

Відомі слов'янські слова «льгк», «ольгчити», «ольгчатися», «льгота», «вольгота», «в'ольготний». В слов'янських мовах зафіксовані імена Oleg (Oley) (чеськ. в 1088 г.), Olek (Welek), топоніми Ologast, Wolegast, Wolgast та ін.. Скандинавські саги називають Ольгу «матір'ю» (а не бабусею) «Вальдамара»-Володимира (як і «Вартилафа»-Брячислава називали сином Володимира, а не онуком) і не Гельґою, а беззмістовним звуконаслідуванням «Аллог'я», яке ніде за межами цієї саги не зустрічалося і жодного сенсу в скандинавських мовах не мала.

У Литві є ріка Олег і деякі імена, що схожі на той же корінь: Ольгерд, Ольгимунт. Відоме балтське слово «algas» — винагорода.

Повість минулих літ містить епічне сказання про помсту Ольги деревлянам за вбивство чоловіка (Ігоря I). За цим сказанням деревляни надіслали до Києва послів, які запропонували княгині стати дружиною деревлянського князя Мала. Перше посольство княгиня живцем поховала в човні, друге — спалила в лазні; в чому дослідники вбачають відображення реальних поховальних обрядів тих часів. Третьою помстою став похід на землю деревлян, де під приводом тризни над могилою Ігоря київські дружинники «посікли п'ять тисяч» деревлян, після чого відбулась річна облога міста Іскоростень, яка завершилась спаленням міста.

Існує цікава легенда, яка прославляє гострий розум княгині Ольги. Коли вона приїхала в Царгород (Константинополь), то її довго, десь близько півроку, протримали не допускаючи до зустрічі з імператором (за церемоніалом того часу). Нарешті після зустрічі з княгинею імператор помітив її красу і вирішив одружитись з нею. Княгиня Ольга була проти цього, але відкрито не виступила. Вона поставила умову, що перед одруженням вона має охреститись і хресним батьком має бути сам імператор Костянтин. Після хрещення імператор знову почав розмову про одруження, але у відповідь почув запитання : «Чи може дочка одружуватись з батьком?». Зрозумівши, що його перехитрили, імператор відпустив Ольгу додому багато обдарувавши. Однак хоч ця легенда красива, але дуже сумнівна. Тим більше, що коли посли імператора прибули у Київ, то їх теж протримали на річці Почайні з півроку перш ніж допустити до княгині Ольги.

У ніч з 17 на 18 жовтня 957 року прийняла християнство.

Після відвідання Константинополя у 957 році за свідченнями західноєвропейських джерел (Гільдесгаймські аннали) 959 року Ольга відправила посольство до німецького короля Оттона I, з запрошенням на Русь єпископа і священиків, на що король погодився і надіслав єпископа Адальберта. З перебуванням місії Оттона у Києві пов'язують ротонду Х століття, рештки якої виявлені археологами в межах так званого «города Кия». Посольство 962 року зазнало невдачі, сам єпископ ледве врятувався на зворотному шляху. У цій події дослідники вбачають як коливання між Римом і Константинополем у виборі віри, так і далекоглядну політику тиску на Константинополь, яку перед тим проводили Моравія і Болгарія, щоб домогтися найвигіднішого входження до церковної організації східної церкви.

Як повідомляє «Продовження хроніки Реґінона», Ольга втратила владу у 962 році, хоча саме джерело відкрито про це не заявляє. У «Продовженні хроніки» в статтях за 959-962 сказано:

959. Посли Єлени, королеви Ругів, що охрестилася в Константинополя за Романа, імператора константинопольського, нещиро, як потім виявилось, прибувши до короля, просили, щоб поставити тому народу єпископа і священиків.

960. Року від втілення Господа 960 король святкував Різдво в Франкфурті, де всечесний єпископ Адальдаг посвятив Лібуція, з монастиря св. Альбана, єпископа для народа ругів.

961. Лібуцій, затриманий минулого року через деякі перешкоди в дорозі, помер 15 дня мартових календ (15II) цього року. На його місце ординовано для закордонної місії Адальберта, з монастиря св. Максиміліана, підступом і заходом архієпископа Вільгельма, хоч той мав добру віру до нього і ні в чому перед ним не завинив. Побожніший король, з звичайною ласкою, спорядив його щедро всім, чого той вимагав, і з повагою вирядив його до народу ругів. 962. Того ж року Адальберт, посвячений на єпископа для ругів повернувся, не зробивши нічого з того, задля чого його послано, бо побачив, що даремно трудився; деяких, що були з ним, вбито, і сам він з великими труднощами ледве спасся; коли ж прибув до короля, ласкаво його було прийнято, і богоулюблений архієпископ Вільгельм як брата приймав його й усяким добром і вигодами наділяв, щоб нагородити за таку важку дорогу, що він йому вигадав. У 961/962 році Ольжина спроба християнізувати Русь зірвалася. Очевидно, це і була причина її відходу від державних справ. Юрій Диба вважає, що це пов'язано з приходом її сина до влади.

У грудні 961 року молодий 23-25-річний Святослав Ігоревич, усвідомив, що Ольга узурпувала владу. Більше того, Святослав був ревним язичником. Тому скориставшись підтримкою язичницької знаті, серед яких головні ролі очолювалися древніми слов'янськими і варязькими родами на чолі зі Свенельдом, князь прогнав місіонерів і усунув старіючу матір від влади. З цим можна пов'язати початок його військової діяльності близько 963-965 років.

Ігор Рюрикович: Святослав Хоробрий (937-972);

Імовріно, що крім Святослава Ольга мала інших дітей. В угоді 944 року названі два слов'янські імені — Предслава і Володислав. Не виключено, що ці імена могли належати іншим дітям Ольги та Ігоря. Так само як не виключено, що насправді це були діти Ігоря від іншої дружини.

O Svaté kněžně kyjevské Olgě Volgě Pskovské (čeština)

Wikipedia in English

In Ioakimovskaya Chronicle it is said about choosing a wife for Igor, son of Rurik: When Igor grew up, he was married by Oleg, who gave him a wife from Izborsk, Gostomyslov family, she was called Prekrasa (beautiful), and Oleg renamed her and called her by own name Olga.

Olga Kievska was born in 893 in the old Bulgarian capital Pliskov. She is the granddaughter of St. King Boris-Michael the Baptist and niece of Emperor Simeon the Great.

It is impossible that she was born in the Russian city of Pskov, as it does not yet exist. This is described in several Russian documents.
In the "Genealogist of Russian Princes" from the 15th century it is written: "Igor took a woman from the Bulgarians, who was brought to him in 903 with the name Elena.

Upon arrival in Kyiv, the Christian Elena adopted the Russian name Olga.

In the "Chronicle of the Russian Tsars" it is written: "They brought for him /for Igor/ a woman from Pliskov, named Olga, well-read and the root and foundation of the Christian faith and our leader."
Archimandrite Leonid, describing the archives of the Count Uvarov, published in 1888 in the magazine "Russian Antiquity", the article "Where was the Holy Russian Princess Olga born? In this article he writes that Princess Olga was born in the old Bulgarian capital Pliska.

Princess Olga brought Christianity to Kievan Rus, but only her grandson Vladimir managed to impose Christianity in 988.

Princess Olga died on July 11, 969 and was buried according to Christian rites. In 1547 she was canonized as an apostolic saint.


Den kraftfulla furstinnan Olga från det forntida Ryssland är verklig.

Ryssarna har gjort henne till helgon och vallfärdar till "hennes stad Pskov", men hon var nog så blodtörstig.

Olga, som var en enkel färjeflicka från Pliskov Bulharien, giftes bort redan vid tio års ålder med den svenskättade? rusiske fursten Igor. Han var son till den legendariske Rurik, som år 862 skall ha kommit från svearnas land för att härska över de inbördes kämpande stammarna i Rus.

När Igor blivit stor nog att ta över makten i riket från sin förmyndare, fick han snart smak på det där att ta ut skatt.

Norr om Kiev levde drevljanerna, ett folk han försökte beskatta två gånger. Denna girighet blev hans död och Olga blev änka. Då försökte drevljanerna få henne att gifta sig med deras egen furste, något hon låtsades gå med på. Därefter lät hon i rask följd döda de drevljaner som försökte förhandla med henne.

Den första gruppen öste hon jord över och begravde levande i båt. Den andra gruppen ställde hon i ordning en bastu åt och sa åt dem att de skulle talas vid när de lögat sig. Och medan de arma drevljanerna satt därinne låste hon bastun och brände dem inne. Efter denna föga välkomnande gest sände hon bud till drevljanerna och sa att hon var på väg till dem, men att hon ville dricka gravöl över sin man när hon anlände. Drevljanerna samlade ihop stora mängder mjöd, och Olga tog med sig en mindre hird och drog iväg obeväpnade till makens grav och begrät honom. Sedan befallde hon sina män att kasta upp en stor gravhög över honom och lät ställa fram gravölet. Drevljanerna lät sig väl smaka, men började undra var deras hird som kommit för att hämta henne höll hus någonstans. Hon svarade att männen var på väg och lät sina tjänare servera drevljanerna ännu mera öl.

När de sedan var ordentligt druckna gick hon åt sidan och befallde sin män att hugga ned dem. På detta sätt miste 5000 drevljaner huvudet, men Olga var ingalunda nöjd. Hon rustade sin krigare och tillsammans med sin son Svjatoslav gick hon in i drevljanernas land och krävde skatt av dem. När hon anlände till staden Iskorosten, den stad vars invånare dräpt maken, fortsatte hon sitt bedrägliga beteende. Hon påstod sig behöva så mycket skatt eftersom hon redan hämnats sin man och sa sig vara nöjd med tre duvor och tre sparvar från varje gård. Lättade över denna ringa skattebörda gjorde drevljanerna som hon sa och medan alla i staden gladde sig åt att de sluppit så lindrigt undan, förberedde Olga nästa drag. Denna gång bad hon varje krigare binda fast kådbitar inlindade i små tygstycken vid varje fågel. När det blev mörkt släppte hon lös fåglarna. Duvorna och sparvarna flög till sina nästen, duvorna till duvslagen och sparvarna under taksparrarna, och så antändes duvslagen, förrådsbodarna, ladorna och höskullarna, och det fanns inte en gård där det inte brann, och det var omöjligt att släcka. Därefter intog hon staden. Denna brände hon sedan ned, varefter hon tog stadens äldste till fånga och i övrigt även slog ihjäl några, medan hon gav andra som trälar till sina män. Resten lät hon bli kvar för att betala skatt. Olga finns omnämnd i både ryska och grekiska källor. Utanför Pskov återfinns hon såväl i bygdens namnflora som med minnesmärken i sten, och i Nestorkrönikan från 1100-talet omtalas att hennes släde tagits om hand och fanns kvar i staden. Olga lät kejsaren Konstantinos i Konstantiopel döpa sig och fick namnet Helena. Bodde sedan hos sonen Svjatoslav i Kiev, vilken dock förblev hedning i hela sitt liv. (Forntida kvinnor, sid 102, Catharina Ingeman-Sundberg)

Olga är samma namn som Helga. Furstinnan ifråga, Igors efterlämnade maka, vistas en tid i Konstaniopel och låter döpa sig där. (En nordisk kronologi sid 63, Henrikson)

Efter maken Igors död år 945 regererade hon ett tiotal år som furstinna i Kiev, eftersom sonen Svjatoslav fortfarande var minderårig. Besökte Konstantiopel år 957 och lät sig döpas och få undervisning i den kristna tron. Efter sin död har hon firats som helgon med sin festdag den 11 juli. (Vikingar i österled, Mats G. Larsson och Bra Böcker)

http://www.espell.se/saga/pd17cbc57.html

---------------------------------------------------------------------------------------
http://www.rulex.ru/01150113.htm


Fyrstinne Olga den Hellige av Pskov. Født 890. Død 969. Hun var gift med Storfyrste Igor I av Kiev. Født 875. Død 945. De hadde sønnen:

1. Storfyrste Svjatoslav I av Kiev. Født omkring 942. Død 972.

Fyrstinne Olga var Regent av Kiev 945 - 962.

Etter at Olgas mann ble myrdet i 945, førte hun i 10 år Russlands regjering for sin umyndig sønn Svjatoslav. Deretter dro hun til Konstantinopel og lot seg døpe i 957. I dåpen fikk hun navnet Helena. Hun var den første russiske fyrstinne som ble en kristen. Den greske kirken, men ikke den romerske, gjorde henne til helgen. Hennes dag er 11. juli. 1)

1). Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 149. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.


Biografi

Olga var Pskov kvinna Varangian extraktion som gifte sig i framtiden Igor av Kiev, Kanske i 903. Den Nestorskrönikan ger 879 som hennes födelsedatum, vilket är ganska osannolikt, med tanke på att hennes enda son föddes troligen omkring 65 år efter detta datum. Efter Igor död, fastslog hon Kievriket som regent (945-c. 963) för sin son, Svjatoslav.

I början av sin regeringstid, tillbringade Olga stora ansträngningar för att hämnas hennes makes död i händerna på DrevliansOch lyckades slakta många av dem och interring del i en Båtgrav, Medan den fortfarande lever. Hon sägs ha skållats fångar till döds och en annan, troligen apokryfiska, berättar historien om hur hon förstörde en stad fientlig till henne. Hon begärde att varje hushåll ge henne en duva som en gåva, därefter samman brinnande papper på benen för varje duva som hon sedan ut för att flyga tillbaka till sina hem. Varje aviär brandbomber, satte eld på halmtak sina respektive hem och staden förstördes. Ännu viktigare på lång sikt, ändrade Olga systemet med hyllning insamling (poliudie) I vad som kan betraktas som den första rättsliga reformer som registrerats i Östeuropa.

Hon var den första ryska härskare att konvertera till Christianity, Antingen 945 eller 957. Ceremonier hennes formell mottagning i Konstantinopel beskrevs noggrant av kejsare Konstantin VII i sin bok De Ceremoniis. Efter hennes dop hon tog det kristna namnet Jelena, efter den regerande kejsarinnan Helena Lekapena. Slaviska Chronicles lägga apokryfiska uppgifter till kontot för hennes dop, till exempel historien om hur hon förtjust och "lura" Konstantin och hur hon avvisat hans äktenskapliga förslag. I sanning, vid tiden för hennes dop var Olga en gammal kvinna, medan Konstantin hade en fru.

Sju Latin källor dokument Olga ambassad till kejsar Otto i 959. Fortsättning av Regino av Prüm nämner att sändebuden begärde kejsaren att utse en biskop och präster för sin nation. Krönikeskrivaren anklagar sändebud av lögner, kommenterade att deras knep var utsatt inte förrän senare. Thietmar av Merseburg säger att den första ärkebiskop MagdeburgSaint Adalbert av MagdeburgInnan befordras till denna höga ranking, skickades av kejsar Otto till land Rus (Rusciae) Som en enkel biskop men utvisades av hednisk allierade Svjatoslav I. Samma data dupliceras i Annals of Quedlinburg och HildesheimBland annat.

Olga var en av de första människorna i Rus ska tillkännages en saintFör hennes insatser för att sprida den kristna religionen i landet. På grund av hennes proselytizing inflytande, Ortodoxi Parlamentet St Olga av hedersposter Isapóstolos"Lika med Apostlar". Dock har hon att konvertera Svjatoslav, Och det var kvar till sin sonson och elev Vladimir I göra Christianity varaktig statsreligion. Under sonens långvariga militära kampanjer, var hon ansvarig för Kiev, bosatt i slottet Vyshgorod tillsammans med sina barnbarn. Hon dog kort efter stadens belägring av Petjenegerna år 969


Saint Olga ( born c. 890 died July 11, 969, Kiev) was a Pskov woman of Varangian extraction who married the future Igor of Kiev, arguably in 903. The Primary Chronicle gives 879 as her date of birth, which is rather unlikely, given the fact that her only son was probably born some 65 years after that date. After Igor's death, she ruled Kievan Rus as regent (945-c. 963) for their son, Svyatoslav.

At the start of her reign, Olga spent great effort to avenge her husband's death at the hands of the Drevlians, and succeeded in slaughtering many of them and interring some in a ship burial, while still alive. She is reputed to have scalded captives to death and another, probably apocryphal, story tells of how she destroyed a town hostile to her. She asked that each household present her with a dove as a gift, then tied burning papers to the legs of each dove which she then released to fly back to their homes. Each avian incendiary set fire to the thatched roof of their respective home and the town was destroyed. More importantly in the long term, Olga changed the system of tribute gathering (poliudie) in what may be regarded as the first legal reform recorded in Eastern Europe.

She was the first Rus ruler to convert to Christianity, either in 945 or in 957. The ceremonies of her formal reception in Constantinople were minutely described by Emperor Constantine VII in his book De Ceremoniis. Following her baptism she took the Christian name Yelena, after the reigning Empress Helena Lekapena. The Slavonic chronicles add apocryphal details to the account of her baptism, such as the story how she charmed and "outwitted" Constantine and how she spurned his matrimonial proposals. In truth, at the time of her baptism, Olga was an old woman, while Constantine had a wife.

Seven Latin sources document Olga's embassy to Emperor Otto I in 959. The continuation of Regino of Prüm mentions that the envoys requested the Emperor to appoint a bishop and priests for their nation. The chronicler accuses the envoys of lies, commenting that their trick was not exposed until later. Thietmar of Merseburg says that the first archbishop of Magdeburg, before being promoted to this high rank, was sent by Emperor Otto to the country of the Rus (Rusciae) as a simple bishop but was expelled by pagans. The same data is duplicated in the annals of Quedlinburg and Hildesheim, among others.

Olga was one of the first people of Rus to be proclaimed a saint, for her efforts to spread the Christian religion in the country. Because of her proselytizing influence, the Orthodox Church calls St. Olga by the honorific Isapóstolos, "Equal to the Apostles". However, she failed to convert Svyatoslav, and it was left to her grandson and pupil Vladimir I to make Christianity the lasting state religion. During her son's prolonged military campaigns, she remained in charge of Kiev, residing in the castle of Vyshgorod together with her grandsons. She died soon after the city's siege by the Pechenegs in 968.


From the Foundation for Medieval Genealogy page on Russia Rurikid:

http://fmg.ac/Projects/MedLands/RUSSIA,%20Rurik.htm

Grand Prince Igor married ([930/35]%29 OLGA [Helga/Haelgha] --- (-969).

The Primary Chronicle records that a wife Olga was brought [to Igor] from Pskov in 903[27]. The date is clearly inconsistent with the suggested birth date of their son Sviatoslav in [935/40] as shown below.

After her husband was killed, the Derevlian Slavs proposed her marriage to their own leader Mal, but the Primary Chronicle records that Olga exacted prompt and effective revenge for her husband's death after besieging the Derevlian capital of Iskorosten[28].

Olga was regent for her son [from 945 to 964]. Her centre of power was based around Kiev where she owned two halls[29].

The Primary Chronicle records that Olga was baptised in Constantinople in [957] by the emperor (Konstantinos VII), and took the name HELENA after the mother of Emperor Konstantinos the Great[30]. She was also in contact with Emperor Otto I in 959[31].

The Primary Chronicle records that, during the invasion of the Pechenegs in 968, Olga shut herself in the city of Kiev with her grandsons Yaropolk, Oleg and Vladimir and that she died in 969[32].

She was later esteemed to be a saint, her feast day being 11 July.

Igor & his wife had one child:

Svyatoslav (b. 935/940, d. 972, killed in battle, succeeded as Grand Prince of Kiev)

From the Russian Wikipedia page on Olga (Princess of Kiev):

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D...

Оригинальный текст (лат.) [%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C]Legati Helenae reginae Rugorum, quae sub Romano imperatore Constantinopolitano Constantinopoli baptizata est, ficte, ut post clariut, ad regem venientes episcopum et presbiretos eidem genti ordinari petebant.

— Reginonis abbatis prumiensis Chronicon, cum continuatione treverensi

8.↑ http://www.chronologia.org/tabov/tab-22.doc

In English:

Princess Olga (Baptized as Yelena, d. 11 July 969), was a princess who ruled Kiev Rus after the death of her husband Igor Rurikovich as regent in 945 until approximatly 960. (English Wikipedia says that she is also called Olga Prekrasa, or Olga the Beauty, or in Old Norse: Helga, birth date estimated as 890, and rule date as being 945-963. She is described as a Pskov woman of Varangian extraction who married the future Igor of Kiev arguably in 903. The Primary Chronicle gives 879 as her date of birth, which is rather unlikely given the fact that her son was probably born some 65 years after that date.)

In the Holy Russian Orthodox Church, she was the first of Russia's rulers to have adopted Christianity, before the baptism of Rus. She was the first Russian saint.

After about 140 years after her death, an old Russian Chronicler expressed the attitude of the Russian people to the first baptized ruler of Kiev Rus: "She was the precursor of a Christian land, as Lucifer (the morning star) before the sun, as the dawn before morning. She shines like the moon in night, and she shone among the heathens, like a pearl in the mud."

Biography

Origin

According to the earliest of ancient chronicles "Tales of Bygone Years," Olga was born in Pskov. The Life of St. Princess Olga says that she was born in the village of Vybutu in the principality of Pskov, 12 kilometers from the city up the Velikoy River. The names of Olga's parents did not survive, for they were not versed in the "language of the Normans". According to the Varangians, origin is confirmed by the name, which should have a matching name in Old Norse, like Helga.

The presence of what are presumed Scandinavians is marked by areas of a number of archeological finds, possibly dating back to the first half of the 10th century. On the other hand, in the annals, the name Olga is often referred to the Slavic name "Volga." It is well known that there is an Old Bohemian name Olha.

The Typographical Chronical (from the end of the 15th century) and the later Piskarevsky Chronicle pass along a rumor that Olga was the daughter of Oleg the Wise, who became ruler of Kiev Rus as a trustee of the young Igor Rurikovich. It was Oleg that married Igor and Olga.

The so-called Ioachim Chronicle, the reliability of which is questioned by historians, reports an aristocratic Slavic origin of Olga: "When Igor matured, it was Oleg that gave him a wife from the Izborsk, from the Family Gostomyslov, and Oleg renamed her and called her in his name Olga. There have been more wives of Igor, but Olga, was, because of her wisdom, more respected."

Bulgarian historians have put forward a version where Princess Olga has Bulgarian roots, relying mainly on the message of the New Vladimirsky Chronicle , and translating from the Chronicle the name of Pleskov, which means not from Pskov, but from Pliska, the capital of Bulgaria at the time. The names of both cities is really the same in ancient Slavic transcriptions of some texts that served as a basis for the author of the New Vladimirsky Chronicle to so translate her name. The Tale of Bygone Years places Olga's origins in Pskov rather than Bulgaria, as the spelling of Pleskov to denote Pskov had long since been out of use.

Marriage and the beginning of her rule

In the Tale of Bygone Years, Oleg the Wise married off Igor Rurikovich when he embarked on self-rule in 912, with his marriage to Olga in 903. This date is called into question since, according to the Ipatievsky list, their son Svyatoslav was born only in 942.

It is possible to resolve this contradiction through the later Ustyug Chronicle and Novgorod Chronicle, as Dubrovsky reports a 10-year-old Olga at the time over her wedding. This is contrary to legends contained in Educational books (from the second half of the 1th century), about a chance encounter with Igor at a crossing near Pskov.

The prince was hunting in those places. While crossing the river by boat, he noticed that the ferryman was a young girl dressed in male attire. Igor immediately "burned with desire" and began to molest her, but he received a response worthy of a rebuke: "What confuses me, Prince, your indiscreet words? Even though I am young and a base thing, and am the only one here, you should know that it is better for me to jump into the river than endure this."

A random acquaintance of Igor remembered her when it came time to look for a bride, and Oleg sent for her. Igor didn't want any other for his wife.

The Novgorod First Chronicle contains the most unaltered information from the Primary Chronicle of the 11th century, and has a message about the marriage of Olga and Igor that was undated from the earliest chroniclers of the Old Russian Chronlce, carrying no information on the date of the wedding. It is likely that the 903 date appearing in the Times of Bygone Years appeared in text at a later time, when the monk Nestor was trying to put ancient Russian history into chronological order for the first time. After the wedding, the name of Olga is not mentioned again for another 40 years, within the Russian-Byzantine agreement of 944.

According to historical records, in 945, Prince Igor was killed by the Drevlyans when he sought tribute from them twice in one month. His successor Svyatoslav was then only 3 years old, so the de facto ruler of Kiev Rus in 945 was Olga. The army of Igor obeyed her, recognizing Olga as the only legitimate heir to the throne. The decisive course of action that the Princess took against the Drevlyans could only encourage the vengeful Kievans toward her favor.

Revenge against the Drevlyans

The Drevlyans, after killing Igor, sent to his widow, Olga, a matchmaker calling for her to marry Prince Mal. The Princess consistently corresponded with the Drevlyan elders, which then led to the surrender of the Drevlyan people. The Old Russian Chronicle details an account of Olga's revenge for the death of her husband:

1. Carrying a message to Princess Olga, a group of matchmakers, 20 distinguished men, arrived in a boat, which was then carried by a Kiev mob and thrown into a deep pit in the courtyard of Olga. The ambassador of the matchmakers were burned alive. "Olga looked at them from the women's quarters and asked 'Are you satisfied with this honor?' And they cried: 'Oh, this is worse for us than Igor's death!'"

2. Olga asked, as a show of respect, that the Drevlyans send to her new ambassadors of the best men, with which they readily complied. The embassy of the chief of the Drevlyans was burned to death while in a bathhouse, where he was to wash in preparation for meeting the princess.

3. Revenge: The Princess, with a small retinue, arrived in the land of the Drevlyans, ostensibly to follow the custom of celebrating a funeral feast given for her husband. During the feast, Olga ordered an attack. The Chronicle reported 5,000 were killed.

4. Vengeance: In 946, Olga came out with her army to march on the Drevlyans. In the First Novgorod Chronicle, the Kiev army had several distinguished men fighting for them who subdued the rebels. Olga walked around the Drevlyan land, extracted tribute, and then returned to Kiev. In the Tales of Bygone Years, the chronicler highlighted the siege of the Drevlyan capital Korosten. After failing to take the city over the course of the summer, Olga had the city burned with the help of birds, which she ordered to tie incendiaries to them. Some defenders of Korosten were killed, others submitted. A similar legend is given about the burning of a city with the help of birds in the Saxo Grammaticus (12th century), which is a compilation of oral traditions about the exploits of Danish Vikings and the historian Snorri Sturluson.

(English Wikipedia says: At the start of her reign, Olga spent a great effort to avenge her husband's death at the hands of the Drevylans, and succeeded in slaughtering many of them and interring some in a ship burial while still alive. She is reputed to have scalded captives to death, and another probably apocryphal story tells of how she destroyed a town hostile to her. She asked that each household present her with a dove as a gift, then tied burning papers to the legs of each dove which she then released to fly back to their homes. Each avian incendiary set fire to the thatched roof of their respective home and the town was destroyed. More importantly, in the long term, Olga changed the system of tribute gathering, or poliudie, in what may be regarded as the first legal reform recorded in Eastern Europe.)

After the massacre of the Drevlyans, Olga ruled in Kiev Rus until the majority of Svyatoslav, but then afterward remained de facto ruler, as her son was absent most of the time on military campaigns.

The Rule of Olga

Having conquered the Drevlyans, Olga in 947 went to Novgorod and Pskov, establishing quit-rents and tributes, and then returned to her son Svyatoslav in Kiev. Olga had installed "pogostov" - centers of trade and exchange, where more orderly collection of taxes could occur, and then built temples for her various parishes. Prince Olga marked the start of Stone Town planning in Russia (the first brick buildings in Kiev were the city palace and country mansion of Olga), with attention given to the lands subordinated to Kiev - Novgorod, Pskov, those located along the Desna River, etc.

In 945, Olga undertook a major transformation in the management of the principality - setting an exact charge for tributes paid to Kiev ("personal collection of tribute") - "lessons" (or "rents") and frequency for collection ("rules"). Kiev dependencies were divided into administrative units, each of which was given a princely administrator (a "Tyun").

On the Pskov River, where she was born, Olga, according to legend, founded the city of Pskov. In a place where in a vision she saw three luminous rays from the sky, the Grand Princess erected the temple of the Holy Trinity.

Emperor Constantine VII Porphyrogentius, in his work "On Control of the Empire" (chapter 9), written in the year 949, mentions that "coming from Russia to Constantinople were monoksil to serve as Nemogards, in which was Svendoslav, son of Ingor, Archon of the Rus. From this short message, it indicates that in 949, Igor took power in Kiev. It is more likely that Olga left her son to represent her in the northern part of the kingdom. It is also possible that Constantine had information from unreliable or outdated sources.

The next act of Olga was noted in the Tales of Bygone years as her baptism in 955 in Constantinople. Upon her return to Kiev, Olga, who adopted the baptismal name of Yelena, tried to encourage Svyatoslav to adopt Christianity, but "he did not even listen to this. But if someone was going to be baptized, it was not forbidden, though he mocked those."

Moreover, Svyatoslav angrily rejected his mother on this, partly for fear of losing respect from his soldiers.

In 957, Olga traveled with a large embassy to pay an official visit to Constantinople, an event described for its court ceremonies under Emperor Constantine VII Porphyrogenitus in the book "De Ceremoniis Aulae Byzantinae." The Emperor called Olga the ruler (Arkhontissa) of Russia, while Svyatoslav (in the description of the suite, he is listed as "the person Svyatoslav") is mentioned without a title. Apparently, the visit to the Byzantine Empire did not bring about the desired results, as the Tales of Bygone Years reports that Olga and the Byzantine ambassadors were cold to each other in Kiev shortly after the visit. On the other hand, the Emperor's historian Theophanes mentions that in the story of the retaking of Crete from the Arabs during the reign of Romanos II (959-963), the Rus were included in the Byzantine army.

It is simply not known when Svyatoslav started his own rule. The Tales of Bygone Years announces his first military campaign in 964.

Western European historian Regino of Prum reports that in 959: "The came to the King (Otto I the Great), as after it turned out, for false purposes, after Yelena, Queen of Rugova, went to the Emperor of Constantinople Roman to be baptized in Constantinople and asked to dedicate to her people priests and bishops." (From the Reginonis abbatis prumiensis Chronicon, cum continuatione treverensi)

Thus, in 959, Olga (baptized Yelena) is officially regarded as the ruler of Kiev Rus.

She tried to convince the pagan Svyatoslav at age 18 to become a Christian, and a mission sent by Otto I to Kiev failed, as was reported by Regino of Prum: "In 962, Svyatoslav turned back Adalbert, who was sent by the bishops of Rugam because he did not have time for anything that, for what was sent, would be an effort in vain. On the way back, some of his companions were killed, and he himself with great difficulty, barely escaped."

The start of the rule of Svyatoslav was conventional enough, Russian Chronicles say, in that it began immediately after the death of Igor.

Svyatoslav was all the time in military campaigns against the neighbors of Kiev Rus, while his mother stood in for him as administrator of the state. In 968, when the Pechenegs first raided Russian lands, Olga (who had been staying at the castle of Vyshgorod together with her grandchildren) took Svyatoslav's children with her to the protection of Kiev. Returning from Bulgaria, Svyatoslav lifted the siege, but did not stay long in Kiev.

When in the next year, he prepared to return to Pereyaslavets, Olga stopped him: "You see, I'm sick; where do you want to go to get away from me?" She was already hurting. And she said: "When you bury me, go where you like." Three days later, Olga was dead, and her son and grandchildren wept over her in lamentation, as did all the people, and they buried her in the location she desired. Olga instructed her survivors to not commit to her a feast, as was done with a priest - the one and buried, the Blessed Olga."

The monk Jacob, composing in the 11th century remembrances and praise of the Prince of Russia Volodimir said the exact date of death of Princess Olga was July 11, 969.

The Baptism of Olga and church worship

Princess Olga became the first ruler of Kiev Rus who was baptized, and thus predetermined the acceptance of Christianity throughout the Eastern Slav people.

The date and circumstances of her baptism remain unclear. According to the Tales of Bygone Years, it occurred in 955 in Constantinople, with Olga personally baptized by the Emperor Constantine with Patriarch Theophylact (d. 956): "And she was called by her baptismal name Yelena, as the ancient queen - mother of Constantine (Empress Helena Lekapena)."

The Tales of Bygone Years describes the circumstances of her baptism story and how the wise Olga outwitted the Byzantine king. Anyone surprised by her intelligence and beauty, with whom the Emperor wanted to take to marry. But the princess said that it was not proper for Christians and pagans to be wed. She was christened then by the Emperor and the Patriarch. When the Emperor again harassed the princess, she pointed to the fact that she was now his goddaughter. So he richly endowed her and sent her home.

(The English Wikipedia article says: The Slavonic Chronicles add apocryphal details to the account of her baptism, such as the story of how she charmed and "outwitted" Constantine and how she spurned matrimonial proposals. In truth, at the time of her baptism, Olga was an old woman, while Constantine had a wife.)

From the Byzantine sources, it's only recorded that Olga went to Constantinople. Emperor Constantine VII Porphyrogenitus describe it in detail in his book "De Ceremoniis Aulae Byzantinae" without specifying the year of the event. But he said that the date of official reception: Friday 9 September (on the occasion of arrival of Olga) and Sunday, October 18. This combination corresponds with the years 957 and 946.

Note the lengthy stay of Olga in Constantinople. In the reception, Emperor Constantine called himself Basil, and Roman a Basilets. It is known that Roman was the son of Constantine, and became a formal co-ruler with his father in 945. According to historian Litavrin, the visit, described by Constantine, was in fact held in 946, and the baptism took place during the second visit to Constantinople in 954 or 955. The reference to the admission of Roman's children favors 957, which is considered by many to be the date for the visit of Olga during her baptism.

But Constantine nowhere mentions Olga's baptism (as well as the objectives of her visit), and moreover, in the retinue of the princess was a priest named Gregory, which indicates what some historians believe that Olga was already baptized when she came to Constantinople. In this case, the question follows of why Constantine called the princess by her pagan name, and not Yelena, as did Regino of Prum.

Another, later Byzantine source (11th century) tells of the baptism in Constantinople in the 950s: "And the wife of the Russian archon, named Elga, had once again sailed to Constantinople after his death, against the Romans. Having been baptized and having made the choice in favor of the true faith, she returned home."

Historian Regino of Prum spoke about the baptism above with reference to the name of Romanus who favored her baptism in 957. Regino of Prum can be considered reliable, because under that name, it is believed that the author was actually Bishop Adalbert, who led the unsuccessful mission to Kiev in 961 and gained the information firsthand. (This assertion is not supported by the English Wikipedia page on Regino of Prum, but does note that Archbishop Adalbert of Magdeburg worked on some of the same material as Regino, such as the Chronicon, a history of the world during the Christian era to 906.)

According to most sources, Princess Olga was baptized in Constantinople in autumn 957, and that he baptized her, probably with Roman II (Son and co-ruler with Emperor Constantine), and Patriarch Polyeuctus. The decision to adopt the faith Olga had taken beforehand, although the chronicle perpetuates the legend that it was a spontaneous decision.

Nothing is known about the people who spread Christianity to Rus. We know it was the Bulgarian Slavs (Bulgaria was baptized in 865) as the early chronicles and ancient texts are influenced by the Bulgarian language. The first penetration of Christianity into Kiev Rus is seen in the St. Elias Cathedral in Kiev, which was built in accordance with a Russian-Byzantine agreement in 944.

(English Wikipedia says that 7 Latin sources documented Olga's embassy to Emperor Otto I in 959. Regino of Prum mentioned that the envoys requested the Emperor appoint a bishop and priests for their nation. The chronicler accused the envoys of lies, commenting that their trick was not exposed until later. Thietmar of Merseburg said that the first Archbishop of Magdeburg, St. Adalbert of Magdeburg, before being promoted to this high rank, was sent by Emperor Otto to the country of the Rus (Rusciae) as a simple bishop, but was expelled by pagan allies of Svyatoslav. The same data is duplicated in the annals of Quedlinburg and Hildesheim, among others.)

In 969, Olga was buried according to Christian rites. In 1007, her grandson, Prince Vladimir the Baptist moved the relics of the saints, including Olga, to the Church of the Holy Virgin in Kiev. In the Life of Jacob, the monk said that the body of the blessed princess was saved from decay. It is said that it "glowed like the sun" and the body could be seen through a window in a stone coffin, which the ability to see was supposedly a sign for any true Christian believer. Many found it healing. Still others saw only a coffin.

Most likely during the reign of Vladimir, Princess Olga began to be revered as a saint. This is evidenced by the transfer of relics to his church and a description of miracles, as described by the monk Jacob in the 11th century. The day of the memory of St. Olga (Yelena) was observed on July 11, at least in the Desyatina Cathedral. However, official canonization (church-wide celebration) only occurred apparently, later in the middle of the 13th century. Her name soon became a baptismal font, in particular for the Czechs.

In 1547 Olga was canonized an "isaspostolos" (equal to the Apostles) saint. This honor was awarded to only five women saints in Christian history (Mary Magdalena, "Pervomuchenitsa" Thekla, the martyr Apfiya, Queen Yelena of Georgia, and the teacher Nina).

The feast in memory of Apostolic St. Olga is celebrated in the Russian Orthodox Church on July 11 Julian Calendar, and in Catholic and other Western churches on July 24 Gregorian.

Olga is revered as the patron of widows and Christian converts.

Historiography of Olga

Basic information on the life of Olga is deemed reliable, and are contained in the Tale of Bygone Years and the hagiographic work by monk Jacob "Remembrance and Praise of the Prince of Russia Volodimer," and the composition of Emperor Constantine VII Porphyrogenitus "De Ceremoniis Aulae Byzantinae." Other sources review additional information about Olga, but their accuracy cannot be accurately determined.

The Ioachim Chronicle reports on the execution by Svyatoslav of his only brother Gleb for his Christian beliefs in the Russian-Byzantine wars of 968-971. Gleb could be the son of Igor and Olga, or Igor and another wife, since the same chronicle reports the presence of other wives for Igor. The Orthodox faith says of Gleb that he was the youngest son of Olga.

Medieval Czech historian Tomas Pescina, in his Latin work "Mars Moravicus" (1677) spoke of a certain Russian Prince Oleg who in 940 was the last king of Moravia, and who was expelled by the Hungarians in 949. According to Tomasz Pechiney, the Moravian Oleg was a brother of Olga.

The existence of a blood relative for Olga, called anepsiem, was mentioned by Constantine Porphyrogenitus in the transfer of her entourage during the 957 visit to Constantinople. Anepsy meant perhaps a nephew, but also could mean a cousin.

The Memory of St. Olga

Olga is called the founder of the city of Pskov. In Pskov, there is an Olginskaya Embankment, an Olginsky Bridge, and a Chapel of St. Olga.

Orders:

1. The Medal of St. Princess Olga was established by Emperor Nicholas II in 1915.

2. The Order of Princess Olga is a State Award of Ukraine from 1997.

3. The Order of St. Grand Princess Olga is awarded by the Russian Orthodox Church.

In Kiev, Pskov, and Korosten, there are monuments to Princess Olga.

In Literature

1. Alexander Antonov's novel "Princess Olga"

2. Boris Vasiliev's "Olga, Queen of the Rus"

3. Victor Gretskov's "Princess Olga, Bulgarian Princess"

4. Michael Kazovsky's "Daughter of the Empress"

5. Alexey Karpov's "Princess Olga" (Series ZHZL) published by the Young Guard in 2009

6. Svetlana Kaidash-Lakshin "Princess Olga" (a historical novel)

Cinema

1. The Legend of Princess Olga, USSR, 1983

2. Saga of the Ancient Bulgars, Legend of St. Olga. Russia 2005.

Sources:

1. The Chronicle (12th century) translated to Russian by Likhachev

2. Foreign sources on the history of Russia as a subject of study

3. Constantine VII Porphyrogenitus "De Ceremoniis Aulae Byzantinae" (Book 2, Part 15)

4. Life of the Holy Grand Princess Olga.

Notes:

2. The site of the village of the Vybuty Selische remains, as do many local place names associated with the name of Olga. One of them, Holguin Mountain in the Vybuty, is referred to in 1394 in connection with the conflict between Pskov and Novgorod.

3. Byzantine Emperor Constantine Porphyrogenitus personally adopted the Princess Olga, calling her Elga.

15. Historians say Father Gregory comes from Bulgaria. Typically, in this retinue of people who have decided on baptism, a spiritual person attends them who has contributed to adoption of such a decision.


 IGOR (913-945)

He was, according to the Russian chronicles, the son of Rurik who had come to rule Novgorod. After Rurik's death Igor was taken by his kinsman and protector, Oleg, to Kyiv, where Oleg established the capital of the Rus-Varangian control. He married in 903 Olga, a Scandinavian princess brought from Pskov. Their son was Svyatoslav. They are shown on this family chart. On Oleg's death in 913 Igor began to rule the Slavic-Rus- Varangian principality. The main activity of the Varangian rulers was collecting tribute from the Slavic villagers. And they were also eagerly establishing trading and raiding campaigns down the Dniper as far as Byzantium and the Caucasus.
More rebellions occurred when imported Nordic princes paid more attention to collecting tribute from the people than to creating order and defending them from nomad tribes, which by now often carried out sudden attacks from the south-east. The animosity of the local population towards "Eternal wanderers," as they sometimes called their Nordic rulers in the beginning because they often changed their thrones looking for more rewarding ones, culminated in the assassination of Prince Igor. The Veche of the "Drevlian" tribe found that he exaggerated when he imposed very high tribute and did very little for the people and decided to kill him. (At the death Oleg Prince Igor' was faced with a resurgence of independence among the conquered tribes such as the Drevliane and he quelled the insurgents and then extracted from them an even greater tribute. The Drevliane abided by their Prince until his greed and that of his brazen entourage forced their hand. He was captured alone and tied to two tree trunks which had been forcefully bent down by the furious tribesmen and split into two). The decision was promptly executed but very dearly paid for when later Olga, Igor's wife and acting regent sent two punitive expeditions which decimated the "Drevlian" population. Igor also launched campaigns against Byzantium that resulted in important trade treaties between the Greekshttp://en.wikipedia.org/wiki/Olga_of_Kiev


Saint Olga (Old Church Slavonic: Ольга, died 969 AD in Kiev) was a regent of Kievan Rus' for her son Svyatoslav from 945 until 960. She is known for her obliteration of the Drevlians, a tribe that had killed her husband Igor of Kiev. Even though it would be her grandson Vladimir that would convert the entire nation to Christianity, for her efforts to spread Christianity through the Rus' Olga is venerated as a saint. While her birthdate is unknown, it could be as early as AD 890 and as late as 5 June 925.

Olga was reportedly from Pskov. The Primary Chronicle gives 879 as her date of birth, which is unlikely, given the birth of her only son probably some 65 years after that date. She was, hypothetically, of Varangian extraction.

She married the future Igor of Kiev arguably in 903, but perhaps as early as 901-902.

After Igor's death on 945, Olga ruled Kievan Rus as regent on behalf of their son Svyatoslav.

In 947, Princess Olga launched a punitive expedition against the tribal elites between the Luga and the Msta River. Following this successful campaign, a number of forts were erected at Olga’s orders. One of them is supposed to be Gorodets in the Luga region[4] a fortification dated to the middle of the 10th century. Because of its isolated location, Gorodets does not seem to have been in any way associated with the pre-existing settlement pattern. Moreover, the fort produced another example of square timber frames designed to consolidate the rampart that was seen at Rurikovo Gorodische. The same building technique was in use a century later in the Novgorod fortifications.

Olga remained regent ruler of Kievan Rus with the support of the army and her people. She changed the system of tribute gathering (poliudie) in the first legal reform recorded in Eastern Europe. She continued to evade proposals of marriage, defended the city during the Siege of Kiev in 968, and saved the power of the throne for her son.

The following account is taken from the Primary Chronicle. Princess Olga was the wife of Igor of Kiev, who was killed by the Drevlians. At the time of her husband's death, their son Svyatoslav was three years old, making Olga the official ruler of Kievan Rus' until he reached adulthood. The Drevlians wanted Olga to marry their Prince Mal, making him the ruler of Kievan Rus', but Olga was determined to remain in power and preserve it for her son.

The Drevlians sent twenty of their best men to persuade Olga to marry their Prince Mal and give up her rule of Kievan Rus'. She had them buried alive. Then she sent word to Prince Mal that she accepted the proposal, but required their most distinguished men to accompany her on the journey in order for her people to accept the offer of marriage. The Drevlians sent the best men who governed their land. Upon their arrival, she offered them a warm welcome and an invitation to clean up after their long journey in a bathhouse. After they entered, she locked the doors and set fire to the building, burning them alive.

With the best and wisest men out of the way, she planned to destroy the remaining Drevlians. She invited them to a funeral feast so she could mourn over her husband's grave. Her servants waited on them, and after the Drevlians were drunk, Olga's soldiers killed over 5,000 of them. She then placed the city under siege. She asked for three pigeons and three sparrows from each house; she claimed she did not want to burden the villagers any further after the siege. They were happy to comply with the request.

Now Olga gave to each soldier in her army a pigeon or a sparrow, and ordered them to attach by thread to each bird a piece of sulfur bound with small pieces of cloth. When night fell, Olga bade her soldiers release the pigeons and the sparrows. So the birds flew to their nests, the pigeons to the cotes, and the sparrows under the eaves. The dove-cotes, the coops, the porches, and the haymows were set on fire. There was not a house that was not consumed, and it was impossible to extinguish the flames because all the houses caught on fire at once. The people fled from the city, and Olga ordered her soldiers to catch them. Thus she took the city and burned it, and captured the elders of the city. Some of the other captives she killed, while some she gave as slaves to her followers. The remnant she left to pay tribute.

The story, however, is most likely a myth.

Seven Latin sources document Olga's embassy to Holy Roman Emperor Otto I in 959. The continuation of Regino of Prüm mentions that the envoys requested the emperor to appoint a bishop and priests for their nation. The chronicler accuses the envoys of lies, commenting that their trick was not exposed until later. Thietmar of Merseburg says that the first archbishop of Magdeburg, Saint Adalbert of Magdeburg, before being promoted to this high rank, was sent by Emperor Otto to the country of the Rus' (Rusciae) as a simple bishop but was expelled by pagan allies of Svyatoslav I. The same data is repeated in the annals of Quedlinburg and Hildesheim.

Olga was the first ruler of Rus' to convert to Christianity, done in either 945 or 957. The ceremonies of her formal reception in Constantinople were detailed by Emperor Constantine VII in his book De Ceremoniis. Following her baptism, Olga took the Christian name Yelena, after the reigning Empress Helena Lekapena. The Slavonic chronicles add apocryphal details to the account of her baptism, such as the story of how she charmed and "outwitted" Constantine and spurned his proposals of marriage. In actuality, at the time of her baptism, Olga was an old woman, while Constantine already had a wife.

Olga was one of the first people of Rus' to be proclaimed a saint for her efforts to spread Christianity throughout the country. Because of her proselytizing influence, the Eastern Orthodox Church, the Ruthenian Greek Catholic Church, and the Ukrainian Greek Catholic Church call Saint Olga by the honorific Isapóstolos, "Equal to the Apostles". However, she failed to convert Svyatoslav, and it was left to Vladimir I, her grandson and pupil, to make Christianity the lasting state religion. During her son's prolonged military campaigns, she remained in charge of Kiev, residing in the castle of Vyshgorod with her grandsons. She died in 969, soon after the Pechenegs' siege of the city.


О́льга (близько 910 — 11 липня 969) — руська княгиня із династії Рюриковичів. Княгиня київська (945-962), дружина київського князя Ігоря Рюриковича. Матір Святослава Ігоровича. Помстилась деревлянами за загибель чоловіка (945—946). Упорядкувала збирання данини, організувала опорні пункти київської влади (погости). 957 року відвідала Константинополь, де уклала угоду з імператором Костянтином VII Багрянородним і прийняла християнство. Хрещене ім'я — Олена; також — О́льга-Оле́на. Канонізована Католицькою і Православною Церквами як свята Ольга. Інші імена — Вольга, сканд. Гельґа, Алогія. В сучасній українській традиції очолює перелік найвідоміших жінок давньої та сучасної України.

Місце і дата народження Ольги достеменно невідомі. Літописець «видав» її заміж 903 року. Деякі вчені, ґрунтуючись на тому, що зазвичай на Русі дівчат одружували в 13-16 років, припустили, що вона могла народитися наприкінці 880-х. Московська «Степенна Книга», створена в 1561–1563 роках, свідчить, що Ольга прожила близько 80 років.

Однак така версія не збігається з віком сина Ольги, Святослава, який, на думку сучасних істориків, народився близько 936-938. Бо в такому випадку виходить, що Ольга стала матір'ю у віці 50 років, що навряд чи можливо. Та й сама Ольга у літописних джерелах за 940-і-950-і роки описана зовсім не старою енергійною жінкою.

Тому, імовірно, варто припустити, що Ольга була молодшою, ніж на це вказують літописи, а її шлюб під 903 роком — всього лише невдале обчислення літописця. Сучасний історик М. Котляр вважає, що княгиня Ольга народилася близько 910 року, а російський вчений Олексій Карпов припускає, що народження княгині могло відбутися приблизно в 920 році.

1. Болгарська версія. Становище Ольги при київському дворі було винятковим: літопис зафіксував дату її шлюбу, у неї був окремий двір у Вишгороді, її посол на рівні послів «світлих» князів з місцевих династій брав участь у переговорах з Візантією у 944 році, полководці Ігоря одностайно визнали її регентшею, а юного сина Святослава спадкоємцем. Отже Ольга навряд чи могла бути дочкою посадника Пскова чи іншого боярина. Стан відносин з Болгарією та джерела також не дають можливості вважати її дочкою болгарського кагана Симеона I Великого, народженою бл. 896 р. у Плисці. Інша, більш детально аргументована версія, що Ольга, яку князь Олег привіз з Болгарії, була онукою болгарського князя Бориса I, дочкою його сина Володимира I, попередника на болгарському престолі і брата Симеона.

2. Олегівська версія. Оскільки ім'я Ольга прямо пов'язане з Олегом, існує версія, що вона була його прийомною дочкою. Літопис: «…яко Ольгови дщи бе Ольга».

3. Київська версія. Походження Ольги залишається загадковим. Існує навіть версія, що вона була останнім нащадком Аскольда, чия сім'я могла бути вивезена у Псков.Також є версія про походження княгині з Плискова, який лежав на межі полянських, древлянських і уличських земель на притоці р. Росі (нині — с. Плисків Погребищенського р-ну, Вінницької обл., приблизно 170 км від Києва).

4. Галицька версія. За нею, майбутня правителька Русі народилась у Пліснеську (тепер с. Підгірці, Бродівського р-ну, Львівської обл.). Її батьками були Олег та Гельґі, відповідно онук данського правителя Гельґи і донька східнослов'янського князя Будимира.

5. Тмутараканська версія. Згідно з однією із версій, була дочкою печенізького або половецького князя Тмутаракана, мусульманка, невідомо яким чином опинилася в гаремі Ігоря.

6. Псковська версія. Походження княгині Ольги невідоме, як і хронологія її життя, де безперечною датою можна вважати лише дату смерті, зафіксовану церковним літописцем. Повість временних літ відносить шлюб Ольги та Ігоря до 903 року. При цьому літописець вагається, описуючи її походження: «от Плескова», «… Неци же глаголють, яко Ольгови дщи бе Ольга». За пізнішим Іоакимовим літописом Ольга була родом з Ізборська з роду Гостомисла. «Кроник псковский», що зберігся в списку 1689 р., представляє Ольгу не уродженкою, а лише засновницею Пскова.

За версією ім'я Ольга — це слов'янізована ужіночнена форма скандинавського імені Гельґі (норв. Hailaga, Helgi).

Відомі слов'янські слова «льгк», «ольгчити», «ольгчатися», «льгота», «вольгота», «в'ольготний». В слов'янських мовах зафіксовані імена Oleg (Oley) (чеськ. в 1088 г.), Olek (Welek), топоніми Ologast, Wolegast, Wolgast та ін.. Скандинавські саги називають Ольгу «матір'ю» (а не бабусею) «Вальдамара»-Володимира (як і «Вартилафа»-Брячислава називали сином Володимира, а не онуком) і не Гельґою, а беззмістовним звуконаслідуванням «Аллог'я», яке ніде за межами цієї саги не зустрічалося і жодного сенсу в скандинавських мовах не мала.

У Литві є ріка Олег і деякі імена, що схожі на той же корінь: Ольгерд, Ольгимунт. Відоме балтське слово «algas» — винагорода.

Повість минулих літ містить епічне сказання про помсту Ольги деревлянам за вбивство чоловіка (Ігоря I). За цим сказанням деревляни надіслали до Києва послів, які запропонували княгині стати дружиною деревлянського князя Мала. Перше посольство княгиня живцем поховала в човні, друге — спалила в лазні; в чому дослідники вбачають відображення реальних поховальних обрядів тих часів. Третьою помстою став похід на землю деревлян, де під приводом тризни над могилою Ігоря київські дружинники «посікли п'ять тисяч» деревлян, після чого відбулась річна облога міста Іскоростень, яка завершилась спаленням міста.

Існує цікава легенда, яка прославляє гострий розум княгині Ольги. Коли вона приїхала в Царгород (Константинополь), то її довго, десь близько півроку, протримали не допускаючи до зустрічі з імператором (за церемоніалом того часу). Нарешті після зустрічі з княгинею імператор помітив її красу і вирішив одружитись з нею. Княгиня Ольга була проти цього, але відкрито не виступила. Вона поставила умову, що перед одруженням вона має охреститись і хресним батьком має бути сам імператор Костянтин. Після хрещення імператор знову почав розмову про одруження, але у відповідь почув запитання : «Чи може дочка одружуватись з батьком?». Зрозумівши, що його перехитрили, імператор відпустив Ольгу додому багато обдарувавши. Однак хоч ця легенда красива, але дуже сумнівна. Тим більше, що коли посли імператора прибули у Київ, то їх теж протримали на річці Почайні з півроку перш ніж допустити до княгині Ольги.

У ніч з 17 на 18 жовтня 957 року прийняла християнство.

Після відвідання Константинополя у 957 році за свідченнями західноєвропейських джерел (Гільдесгаймські аннали) 959 року Ольга відправила посольство до німецького короля Оттона I, з запрошенням на Русь єпископа і священиків, на що король погодився і надіслав єпископа Адальберта. З перебуванням місії Оттона у Києві пов'язують ротонду Х століття, рештки якої виявлені археологами в межах так званого «города Кия». Посольство 962 року зазнало невдачі, сам єпископ ледве врятувався на зворотному шляху. У цій події дослідники вбачають як коливання між Римом і Константинополем у виборі віри, так і далекоглядну політику тиску на Константинополь, яку перед тим проводили Моравія і Болгарія, щоб домогтися найвигіднішого входження до церковної організації східної церкви.

Як повідомляє «Продовження хроніки Реґінона», Ольга втратила владу у 962 році, хоча саме джерело відкрито про це не заявляє. У «Продовженні хроніки» в статтях за 959-962 сказано:

959. Посли Єлени, королеви Ругів, що охрестилася в Константинополя за Романа, імператора константинопольського, нещиро, як потім виявилось, прибувши до короля, просили, щоб поставити тому народу єпископа і священиків.

960. Року від втілення Господа 960 король святкував Різдво в Франкфурті, де всечесний єпископ Адальдаг посвятив Лібуція, з монастиря св. Альбана, єпископа для народа ругів.

961. Лібуцій, затриманий минулого року через деякі перешкоди в дорозі, помер 15 дня мартових календ (15II) цього року. На його місце ординовано для закордонної місії Адальберта, з монастиря св. Максиміліана, підступом і заходом архієпископа Вільгельма, хоч той мав добру віру до нього і ні в чому перед ним не завинив. Побожніший король, з звичайною ласкою, спорядив його щедро всім, чого той вимагав, і з повагою вирядив його до народу ругів. 962. Того ж року Адальберт, посвячений на єпископа для ругів повернувся, не зробивши нічого з того, задля чого його послано, бо побачив, що даремно трудився; деяких, що були з ним, вбито, і сам він з великими труднощами ледве спасся; коли ж прибув до короля, ласкаво його було прийнято, і богоулюблений архієпископ Вільгельм як брата приймав його й усяким добром і вигодами наділяв, щоб нагородити за таку важку дорогу, що він йому вигадав. У 961/962 році Ольжина спроба християнізувати Русь зірвалася. Очевидно, це і була причина її відходу від державних справ. Юрій Диба вважає, що це пов'язано з приходом її сина до влади.

У грудні 961 року молодий 23-25-річний Святослав Ігоревич, усвідомив, що Ольга узурпувала владу. Більше того, Святослав був ревним язичником. Тому скориставшись підтримкою язичницької знаті, серед яких головні ролі очолювалися древніми слов'янськими і варязькими родами на чолі зі Свенельдом, князь прогнав місіонерів і усунув старіючу матір від влади. З цим можна пов'язати початок його військової діяльності близько 963-965 років.

Ігор Рюрикович: Святослав Хоробрий (937-972);

Імовріно, що крім Святослава Ольга мала інших дітей. В угоді 944 року названі два слов'янські імені — Предслава і Володислав. Не виключено, що ці імена могли належати іншим дітям Ольги та Ігоря. Так само як не виключено, що насправді це були діти Ігоря від іншої дружини.

About Pyhä Olga, Kiovan ruhtinatar (suomi)

Pyhä Olga

Pyhä Olga (890 Pskov - 11. heinäkuuta 969 Kiova) oli Kiovan Venäjän ruhtinatar alaikäisen poikansa Svjatoslavin sijaishallitsijana vuosina 945-957.

Varhainen elämä ja avioliitto

Olgan syntymäajasta ei ole täyttä varmuutta, mutta sellaiseksi ilmoitetaan usein 890. Myös vuotta 903 on ehdotettu. Hän oli todennäköisesti kotoisin Pihkovasta ja kuului korkea-arvoiseen viikinkiperheeseen.

Viikintaustasta kielii mm. Olgan nimi, joka tulee skandinaavisesta nimestä Helga. Myös bulgaarialaisten sukujuurten mahdollisuudesta on keskusteltu. Hänen isänsä Oleg järjesti tyttärensä naimisiin ruhtinas Igorin kanssa.

Hän avioitui 903 Rurikin veljenpojan Igorin kanssa. Parin poika Sjatoslav syntyi oletettavasti vuona 942.[6]

Vuonna 945 Igor lähti keräämään veroja drevljaaneilta, eräältä slaavilaiselta heimolta. Nämä kuitenkin katsoivat, että vaadittu määrä oli liian suuri, joten he tappoivat Igorin.

Nousu valtaan ja kosto

Miehensä kuoltua Olga nousi virallisesti valtaan. Tuolloin hän toimi pokansa Svjatoslavin sijaishallitsijana.

Surman jälkeen murhauttaja drevljaanien ruhtinas Mal lähetti lähettiläitä pyytämään leskeksi jääneen Olgan kättä. Taka-ajatuksena oli, että avioliiton jälkeen Kiova ei enää voisi kantaa veroja drevljaaneilta, koska ruhtinaskunta siirtyisi avioliiton kautta Malin alaisuuteen. Aluksi drevljaanit lähettivät 20-henkisen lähetystö järjestämään asian, mutta Olga määräsi nämä haudattavaksi elävältä.

Jo ennen ensimmäisen lähetystön murhauttamista Olga oli lähettänyt pyynnön Malille lähettää toinen lähetystö. Kun tämä saapui Kiovaan, Olga määräsi saunan lämmitettäväksi näille pitkän matkan jälkeen. Kun Malin toinen lähetystö oli päässyt saunaan, Olga määräsi saunan olet teljettäväksi kiinni ja saunan poltettavaksi maan tasalle. Myös tämä lähetystö kuoli.

Tämän jälkeen Olga matkusti drevljaanien maille sillä verukkeella, että hän halusi järjestää muistotilaisuuden kuolleelle miehelleen. Olga kuitenkin juotti tilaisuuteen osallistuneet vihollisensa humalaan ja määräsi sitten nämä tapettavaksi. Historiankirjoitusten mukaan tapauksessa kuoli viitisen tuhatta ihmistä.

Olgan koston viimeinen vaihe oli piirittää drevljaanien asuttama kylä nimeltä Iskorosten (nyk. Korosten). Olga kuitenkin tarjoitui säästämään kylän, mikäli kyläläiset toisivat jokaisesta talosta kolme kyyhkyä ja kolme varpusta. Saatuaan linnut käsiinsä Olga määräsi, että niiden jalkoihin tuli sitoa rikillä kyllästetty kangaspala. Linnut päästettiin tämän jälkeen vapaaksi, ja ne lensivät takaisin kyläläisten taloihin tekemiin pesiinsä. Tämän seurauksena kaikki kylän talot syttyivät palamaan. Olga määräsi jokaisen pakenevan drevljaanin vangittavaksi, jonka jälkeen nämä joko karkoitettiin tai myytiin orjiksi.

Vuonna 959 Olga vieraili Konstantinopolissa, jossa hän todennäköisesti sai myös kasteen. Hän kuitenkin halusi pitää ruhtinaskuntansa itsenäisenä ja oletettavasti kieltäytyi naimasta Bysantin keisaria. Hänen kerrotaan myös vaatineen Kiovan piispoille autokefaliaa, mihin bysanttilaiset eivät suostuneet. Tämän jälkeen Olga otti väitetysti yhteyttä Otto Suureen ja pyysi tätä lähettämään katolisen kirkon edustajan nimittämään piispan ja pappeja kiovalaisille. Kirkon edustaja lähti matkaan, mutta jätti tehtävän kuitenkin kesken.

Viimeiset vuodet ja kristinusko

Olga kuoli vuonna 969 sairastuttuaan. Hän yritti vielä kuolinvuoteellaan käännyttää poikaansa, mutta tämä kieltäytyi. Svjatoslav kuitenkin kunnioitti äitinsä viimeistä toivetta ja järjesti tämän hautajaiset kristillisin menoin. Olgan hauta tuhoutui 1240-luvulla mongolien sotaretkien tuloksena.

Olga kastettiin oletettavasti vuonna 957 Konstantinopolissa. Hänen poikansa Svjatoslav vastusti kristinuskon leviämistä, mutta tämän seuraaja, Vladimir, jatkoi isoäitinsä työtä, minkä seurauksena Kiovan rusit kääntyivät pakanuudesta kristinuskoon.

Pyrkimyksestään käännyttää Kiova kristinuskoon ovat roomalais- ja kreikkalaiskatoliset kirkot julistaneet Olgan pyhimykseksi ja lisäksi Ukrainan ortodoksit ovat myöntäneet hänelle arvon apostolien vertainen. Olgan kunnioitus pyhimyksenä alkoi jo 1000-luvun alussa, mutta hänet kanonisoitiin vasta 1200-luvulla. Ortodoksinen kirkko muistelee Olga Venäläistä (Kiovalaista) hänen kuolinpäivänään 11. heinäkuuta.

Apie Kijevo Didžioji Kunigaikštienė Olga (Helga) pihkovalainen (Lietuvių)

Olga (gimė – apie 894 m.; mirė – 969 m.) – Kijevo didžioji kunigaikštienė (nuo 945).

Biografija

Igorio žmona. XV a. rankraštis skelbia, kad Olga buvo bulgarų kunigaikštytė. Pasak naujausių tyrinėjimų, Olga buvo pakrikštyta Bizantijos imperatoriaus Romano I laikais. 945 m. tapo našle, 946 m. aplankė Konstantinopolį. Grįžusi iš Konstantinopolio, kai kur sunaikino pagonių šventyklas ir pastatė krikščionių maldos namus. Kijeve buvo pastatytas medinis Sofijos soboras. Nesėkmingai bandė atversti į krikščionybę sūnų Sviatoslavą. 962 m. į Rusią atvyko katalikų misija, bet ji buvo sutikta labai priešiškai; vieni misijos nariai buvo užmušti, o kiti turėjo pabėgti. Po šių įvykių Olga buvo nušalinta nuo valdžios. Palaidota krikščioniškai. Stačiatikių Bažnyčios paskelbta šventąja.

Šaltiniai

Istorijos žodynas. 2003 m. 306 psl.Olga (gimė – apie 894 m.; mirė – 969 m.) – Kijevo didžioji kunigaikštienė (nuo 945).

Biografija

Igorio žmona. XV a. rankraštis skelbia, kad Olga buvo bulgarų kunigaikštytė. Pasak naujausių tyrinėjimų, Olga buvo pakrikštyta Bizantijos imperatoriaus Romano I laikais. 945 m. tapo našle, 946 m. aplankė Konstantinopolį. Grįžusi iš Konstantinopolio, kai kur sunaikino pagonių šventyklas ir pastatė krikščionių maldos namus. Kijeve buvo pastatytas medinis Sofijos soboras. Nesėkmingai bandė atversti į krikščionybę sūnų Sviatoslavą. 962 m. į Rusią atvyko katalikų misija, bet ji buvo sutikta labai priešiškai; vieni misijos nariai buvo užmušti, o kiti turėjo pabėgti. Po šių įvykių Olga buvo nušalinta nuo valdžios. Palaidota krikščioniškai. Stačiatikių Bažnyčios paskelbta šventąja.

Šaltiniai

Istorijos žodynas. 2003 m. 306 psl. Nuorodos

Genealogija

О Святой Княгине Киевской Ольге (русский)

Княгиня Олга (945—964 г.). След трагичната смърт на княз Игор в борбата му с древляните и поради малолетството на неговия син Святослав, начело на руската държава застава жена му Олга. Нейното управление представлява важен момент в историята на Киевска Русия. Тя притежавала значителни държавни и политически способности, умело се справила с трудното положение, в което се намирала Русия след смъртта на Игор, успешно осъществила вътрешните мероприятия, наложени от развитието на страната. Във всичко това тя в значителна степен превъзхождала своя син Святослав, който се проявил като твърде едностранчив и недалновиден политик. Със своята двадесетгодишна дейност тя допринесла твърде много за вътрешното изграждане и укрепване на Русия [570]. Наред с това със своята прозорливост и критичен ум Олга схващала накъде трябвало да се насочи развитието на страната за в бъдеще, какви неотложни задачи за разрешаване поставял идващият ден. Запозната отрано с принципите на християнството, тя скоро осъзнала, че бъдещето на Русия е единствено в кръга на цивилизованите християнски народи, с които тя за пръв път се постарала да влезе в по‐тесен контакт. В условията на господството на езическата религия наскоро след смъртта на съпруга си, Олга станала убедена и ревностна привърженица на християнството. Но за нея християнството не било само лично дело. Тя схващала ясно, че в новата религия се крият големи възможности за вътрешното развитие на Русия, както и за нейното международно издигане. Нейната забележителна дипломатическа дейност покрай чисто икономически и политически задачи, си е поставяла не на последно място и проправянето на пътя за окончателното тържество на християнството като официална религия на Русия. Със своята многостранна енергична дейност Олга е остазила траен спомен в съзнанието на руския народ. За нея са създадени редица предания и легенди, които, от една страна, допълват оскъдните летописни известия, но, от друга, затрудняват възсъздаването на историческата действителност. Един от най‐спорните и неясни моменти от биографията ѝ е проблемът за нейния произход. Според една версия Олга произхожда от района на град Псков в Северозападна Русия от княжески род, според друга — от незнатни родители от варяжкото население на същия район [671]. Но през 1888 г. архимандрит Леонид публикува едно неизвестно сведение от един руски исторически сборник от втората половина на XV в., в което се казва, че по произход Олга с българка: „Игоря же [%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3] жени в Болгарѣхъ, поятъ за него княжну именемъ Олгу. И бѣ мудра велми” [672]. От това сведение не е ясно за кои българи става дума: за дунавските, за волжските или за черните българи по Долен Днепър, но то бе възприето от редица автори,

които в случая виждаха дунавските българи [673]. Според тях българският произход на княгиня Олга обяснявал редица черти в характера и дейността на руската княгиня и на първо място нейната ревностна привързаност към християнската религия [674]. Но несъстоятелността на това съобщение бе доказана своевременно [675] и архим. Леонид още на следната година се отказал от своето становище [676].

671. Вж. Гиляров, Ф. Предания русской начальной летописи, 150—156, 180.

672. Архимандрит Леонид, Откуда родом была св. великая княгиня русская Ольга? — Русская старина, 1888. Т. 59, июль, с. 217,

673. Срв. Иловайский, Д. Историко‐критическия заметки. — Русский вестник, Т. 199, СПб., 1888, декабрь, 4—5; 2) Вероятное происхождение св. княгини Ольги. — В: Историческия сочинения, Ч. 3, М„ 1914, 441—448; Н. Р. Св. Олга българска княгиня. Нови исторически разкрития. — Зора, год. XVII, бр. 4820, 25. VII. 1935, с. 5; Архим. Нестор, 1) Имал ли е в жилите си българска кръв киевският княз Светослав Игоревич? — Духовна култура, год. XLIV, 1964, кн. 12, 12—16; 2) Българският цар Симеон и Киевска Русия, пак там, год. XLV, 1965, кн. 7—8, 46—50; последният автор проявява пренебрежение или непознаване на литературата по въпроса.

674. Срв. Архим. Леонид, Цит. съч., с 219.

675. Вж. Малышевский, И. Происхождение русской валикой княгини Ольги св.— Киевская старина, Т. 26, Киев, 1889, июль, 1—27; августь 325—353.

676. Архим. Леонид, Несколько новых замечаниий к нашей статье: „Откуда родом была св. великая княгиня Ольга”. — Киевская старина, Т. 27, 1889, октябрь, с. I—VIII.

КИЕВСКАТА ДИНАСТИЯ

Според „Летописец руских царей”7 и „Родословец руских князей”7, съпругата на Угор /Игор/ е българската принцеса Олга от Плиска. Дъщеря на Владимир Рассате /или на сестра му Ана/, тя ревностно приема християнството, въпреки отстъпничеството на баща си /вуйчо си/, управлява княжеството от 945 до 969 г., до пълнолетието на сина си Святослав. Името на Святослав не е свързано с по-късно утвърдения етноним „славяни”, които околните народи по това време наричат „склави” – роби, а с българските думи „свят” и „славен”, и княгиня Олга влага в това име напомняне за наследствените права на сина си над Преславския престол. От този момент това име и сродни имена, завършващи на „слав” се срещат твърде често в славянските именници и в имената на руските князе, но произходът им е български, също както българското име Угор намира широко разпространение като Игор. Княгиня Олга става първата киевска християнска светица, не само защото въвежда християнството в Киев и строи по подобие на родната си Плиска град Плисков /днешния Псков/, но и заради мащабната си вътрешна и външна политика, подчиняването на околните славянски племена и приобщаването на княжеството към българската култура. За разлика от майка си, Святослав остава езичник и синът му получава името Владимир, на прадядо си Владимир Рассате, също българско име, получило оттогава широко разпространение в Русия. Основа на това име е индоевропейският корен *mēr – голям и то се среща често както в българския именник, така и в този на германските племена /Валдемар/, особено в знатните родове. Един от синовете на Владимир от българска принцеса, който е ревностен християнин, получава името на прапрадядо си Борис І – Борис и заедно с брат си Глеб стават първите руски християнски мъченици. Изложеното до тук изяснява българската идентичност на княжеската фамилия в Киев. Походите на Святослав в България, независимо че са инициирани от византийския император, са открита претенция за българския престол. Лев Дякон описва образа на княз Святослав при срещата му с Йоан Цимисхий на Дунав: „Главата му е голо обръсната, от едната страна виси сноп коса ...”.3 Това е старинен признак за знатност на рода у българите и никак не кореспондира със славянски или варяжки княз. Около 968 г. по време на походите си в Дунавска България, княз Святослав съобщава на майка си, княгиня Олга, че иска да премести столицата си от Киев по близо до центровете на цивилизацията – в Преславец на Дунав, защото: „Там е средата на земята ми и там се стичат всички блага”7. Войските на Святослав окупират Дунавска България, а след оттеглянето им Византия я завладява. Загубата на независимостта на Дунавска България е цената, която България плаща за отстраняването на Владимир Рассате от властта и официалното въвеждане на християнството. В края на ІХ век в околностите на Киев вече отдавна са се настанили езически славянски племена. Тяхната неприязън към християнството и противопоставянето им на политиката на княжеската фамилия достига апогея си при убийството на княз Игор през 945г. и жестоките гонения, които предприема княгиня Олга против тях. Тези събития, подробно описани в различни Киевски летописи, потвърждават тезата за неславянския произход на княжеската фамилия в Киев. В енциклопедиите по средновековна история е записано: първата владетелска династия в Русия (862-1598), князе, велики князе и царе (от 1547). Основоположник - Рюрик. Представители: Олег, Святослав I Игоревич, Владимир I, Ярослав Мъдри, Иван III, Иван IV Грозни и др. Последен цар от Рюриковичи е Фьодор Иванович. Всички те, както и 226 княжески фамилии, които водят произхода си от многобройните разклонения на Рюриковия род са от български произход. Българи са и християнските духовни водачи на Киевското княжество и на Русия до 1417 г. Най-славният от тях, Киприян - митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия, от рода на Григорий Цамблак, е роден в Търново през 1330 г. В продължение на 17 години този високообразован българин заема най-високият пост в йерархията на Руската православна църква, като възприема и прилага реформите и концепциите на Патриарх Евтимий Търновски. След смъртта си е канонизиран като светец. От изложеното до тук може да се направи извод, че Киевското княжество е създадено като българско княжество и първите му владетели са преки потомци на кановете на Волжска и Дунавска България. Като такова то съществува в основните си характеристики до завладяването, опожаряването и разграбването му /дори и на манастирите/ през 1169 г. от Андрей Боголюбски, княз на град Владимир. През 1362 г. Киев влиза във Великото Литовско княжество, през 1569 г. става воеводство в състава на Жечпосполита, а през 17 век е завладян от Русия.

Света равноапостолна княгиня Олга (или Хелга; след кръщението си приема името Елена) е киевска княгиня, съпруга на княз Игор I и майка на княз Светослав I, от чието име управлява между 945 г. и 969 г.

Ольга святая (в крещении Елена) - русская княгиня, жена Игоря . Впервые упоминается в летописи под 903 г., как жена, которую он привел из "Плескова". По смерти мужа Ольга берет в свои руки бразды правления и проявляет энергичную деятельность по усмирению "примученных" племен. Прежде всего она жестоко мстит древлянам за смерть своего мужа, потом объезжает все киевские владения, восстановляя повсюду порядок - "уставляя уставы и уроки". "И устави по Мсте погосты и дань, и ловища ея суть по всей земли, и знамение и места по всей земли, и погосты, а санки ее стоят во Пскове и до сего дни; по Днепру перевесища и села, и по Десне есть село ее и доселе" - говорит о деятельности Ольги летописец. Утвердив свою власть и добившись внутреннего спокойствия, Ольга переходит к вопросам внешней политики. Приобщение к европейской культуре, путем принятия христианства, грозило потерею самостоятельности, вовлечением путем церковного подчинения Византии в политическую зависимость от нее. Ольга делает попытку договориться с греками без ущерба для своего отечества; она едет в Константинополь в 955 г. (об этой поездке, кроме наших летописей, говорит и византийский историк Кедрин), получает желаемые обещания и крестится. Обещания не были выполнены; Ольга во второй раз посещает византийскую столицу (подробные сведения об этом посещении сообщает Константин Порфирородный), но терпит полную неудачу. Наша летопись делает намек на эти переговоры, излагая совершенно неправдоподобную легенду об уловке, с помощью которой Ольге удалось избежать сватовства императора, и маскируя тем самым попытку Ольги, путем брака своего сына с византийской княжной, закрепить равноправие договаривающихся сторон. Не успев здесь, Ольга обращается на запад. Западные летописцы упоминают под 959 г. о прибытии послов к императору Оттону от "Елены королевы Ругов", и о посылке к "Ругам" епископа. Самостоятельной иерархии и здесь не удалось получить. Под влиянием всех этих неудач Ольга устраняется от правления, и представитель языческой партии, сын ее Святослав , становится у власти. Тепло отзывается летописец о последних годах жизни Ольги: она кротка, богобоязненна и тихо умирает, завещая похоронить ее по христианскому обряду, без обычной тризны. Многие черты летописной Ольги сближают ее с Олегом; легенды, окружающие оба эти имени, имеют общий источник в народном эпосе. Христианская Русь помнила о трудах киевской княгини по насаждению христианства на Руси, легенда увенчала ее ореолом святости, а церковь, несмотря на противодействие Византии, причислила ее к лику святых. Память ее празднуется 11 июля. - См. Голубинский "История русской церкви" (том I, часть 1); Пархоменко "Начало христианства на Руси"; Грушевский "История Украины-Руси" (том I); Приселков "Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X - XII веков"; Проложное житие, изданное Соболевским ("Чтения в Обществе Несторовой летописи", том II); Шахматов "Розыскание о древнейшем русском летописном своде".

Княги́ня О́льга, в крещении Еле́на († 11 июля 969) — княгиня, правила Киевской Русью после гибели мужа, князя Игоря Рюриковича, как регент с 945 примерно до 960 года. Святая Русской православной церкви, первая из русских правителей приняла христианство ещё до Крещения Руси. Первая русская святая.

Спустя примерно 140 лет после её смерти древнерусский летописец так выразил отношение русских людей к первому правителю Киевской Руси, принявшему крещение:[1]

Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи.

Биография

Происхождение

Согласно самой ранней древнерусской летописи, «Повести Временных Лет», Ольга была родом из Пскова. Житие святой великой княгини Ольги уточняет, что родилась она в деревне Выбуты Псковской земли, в 12 км от Пскова выше по реке Великой[2]. Имена родителей Ольги не сохранились, по Житию они были не знатного рода, «от языка варяжска». По мнению норманистов, варяжское происхождение подтверждается её именем, имеющим соответствие в древнескандинавском как Helga[3]. Присутствие предположительно скандинавов в тех местах отмечено рядом археологических находок, возможно датируемых 1-й половиной X века.[4] С другой стороны, в летописях имя Ольги часто передано славянской формой «Вольга». Известно и древнечешское имя Olha[5].

Типографская летопись (конец XV века) и более поздний Пискаревский летописец передают слух, будто Ольга была дочерью Вещего Олега, который стал править Киевской Русью как опекун малолетнего Игоря, сына Рюрика: «Нецыи же глаголют, яко Ольгова дщери бе Ольга»[6]. Олег же поженил Игоря и Ольгу.

Так называемая Иоакимовская летопись, достоверность которой ставится историками под сомнение, сообщает о знатном славянском происхождении Ольги:

«Когда Игорь возмужал, оженил его Олег, выдал за него жену от Изборска, рода Гостомыслова, которая Прекраса звалась, а Олег переименовал её и нарек в своё имя Ольга. Были у Игоря потом другие жены, но Ольгу из-за мудрости её более других чтил».

Болгарские историки выдвигали также версию о болгарских корнях княгини Ольги, опираясь в основном на сообщение Нового Владимирского Летописца[7] («Игоря же ожени [%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3] въ Болгарехъ, поятъ же за него княжну Ольгу»[8].) и переводя летописное название Плесков не как Псков, но как Плиска — болгарская столица того времени. Названия обоих городов действительно совпадают в древнеславянской транскрипции некоторых текстов, что и послужило основанием для автора Нового Владимирского Летописца перевести сообщение «Повести временных лет» об Ольге из Пскова как об Ольге из болгар, так как написание Плесков для обозначения Пскова давно вышло из употребления.

Брак и начало правления

По «Повести временных лет» Вещий Олег женил Игоря Рюриковича, начавшего самостоятельно править с 912 года, на Ольге в 903 году. Дата эта подвергается сомнению, так как, согласно Ипатьевскому списку той же «Повести», их сын Святослав родился только в 942 году.

Возможно, чтобы разрешить это противоречие, поздние Устюжская летопись[9] и Новгородская летопись[10] по списку П. П. Дубровского сообщают о 10-летнем возрасте Ольги на момент свадьбы. Данное сообщение противоречит легенде, изложенной в Степенной книге (2-я половина XVI века), о случайной встрече с Игорем на переправе под Псковом. Князь охотился в тамошних местах. Переправляясь через реку на лодке, он заметил, что перевозчиком была юная девушка, переодетая в мужскую одежду. Игорь тотчас же «разгореся желанием» и стал приставать к ней, однако получил в ответ достойную отповедь: «Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна, и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание». О случайном знакомстве Игорь вспомнил, когда пришло время искать себе невесту, и послал Олега за полюбившейся девушкой, не желая никакой другой жены.

Новгородская Первая летопись младшего извода, которая содержит в наиболее неизменном виде сведения из Начального свода[11] XI века, оставляет сообщение о женитьбе Игоря на Ольге недатированным, то есть самые ранние древнерусские летописцы не имели сведений о дате свадьбы. Вполне вероятно, что 903 год в тексте ПВЛ возник в более позднее время, когда монах Нестор пытался привести начальную древнерусскую историю в хронологический порядок. После свадьбы имя Ольги упоминается в очередной раз только через 40 лет, в русско-византийском договоре 944 года.

Согласно летописи, в 945 году князь Игорь погибает от рук древлян после неоднократного взимания с них дани. Наследнику престола Святославу тогда было только 3 года, поэтому фактическим правителем Киевской Руси в 945 году стала Ольга. Дружина Игоря подчинилась ей, признав Ольгу представителем законного наследника престола. Решительный образ действий княгини в отношении древлян также мог склонить дружинников в её пользу.

Месть древлянам

Древляне после убийства Игоря прислали к его вдове Ольге сватов звать её замуж за своего князя Мала. Княгиня последовательно расправилась со старейшинами древлян, а затем привела к покорности народ древлян. Древнерусский летописец подробно излагает месть Ольги за смерть мужа:

1-я месть княгини Ольги: Сваты, 20 древлян, прибыли в ладье, которую киевляне отнесли и бросили в глубокую яму на дворе терема Ольги. Сватов-послов закопали живьем вместе с ладьёй.

Ольга посмотрела на них из терема и спросила: «Довольны ли честью?» А они закричали: «Ох! Хуже нам Игоревой смерти».

2-я месть: Ольга попросила для уважения прислать к ней новых послов из лучших мужей, что и было с охотой исполнено древлянами. Посольство из знатных древлян сожгли в бане, пока те мылись, готовясь к встрече с княгиней.

3-я месть: Княгиня с небольшой дружиной приехала в земли древлян, чтобы по обычаю справить тризну на могиле мужа. Опоив во время тризны древлян, Ольга велела рубить их. Летопись сообщает о 5 тысячах перебитых древлян.

4-я месть: В 946 году Ольга вышла с войском в поход на древлян. По Новгородской Первой летописи киевская дружина победила древлян в бою. Ольга прошлась по Древлянской земле, установила дани и налоги, после чего вернулась в Киев. В ПВЛ летописец сделал врезку в текст Начального свода об осаде древлянской столицы Искоростеня. По ПВЛ после безуспешной осады в течение лета Ольга сожгла город с помощью птиц, к которым велела привязать зажигательные средства. Часть защитников Искоростеня были перебиты, остальные покорились. Схожая легенда о сожжении города с помощью птиц излагается также Саксоном Грамматиком (XII век) в его компиляции устных датских преданий о подвигах викингов и скальдом Снорри Стурлусоном[12].

После расправы с древлянами Ольга стала править Киевской Русью до совершеннолетия Святослава, но и после этого она оставалась фактическим правителем, так как её сын большую часть времени отсутствовал в военных походах.

Правление Ольги

Покорив древлян, Ольга в 947 году отправилась в новгородские и псковские земли, устанавливая там оброки и дани, после чего вернулась к сыну Святославу в Киев. Ольга установила систему «погостов» — центров торговли и обмена, в которых более упорядоченно происходил сбор податей; затем по погостам стали строить храмы. Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси (первые каменные здания Киева — городской дворец и загородный терем Ольги), со вниманием относилась к благоустройству подвластных Киеву земель — новгородских, псковских, расположенных вдоль реки Десна и др.

В 945 г. Ольга осуществила серьёзные преобразования в управлении княжеством — установила точный размер взимаемой в пользу Киева дани («полюдья») — «уроков» (или «оброков») и периодичность их сбора («уставы»). Подвластные Киеву земли оказались поделены на административные единицы, в каждой из которых был поставлен княжеский администратор («тиун»).

На реке Пскове, где она родилась, благоверная Ольга, по преданию, основала город Псков. На месте видения трех светоносных лучей с неба, которого в тех краях сподобилась великая княгиня, был воздвигнут храм Святой Живоначальной Троицы.

Константин Багрянородный в сочинении «Об управлении империей» (гл. 9), написанном в 949 году, упоминает, что «приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии». Из этого короткого сообщения следует, что к 949 году власть в Киеве держал Игорь, либо, что выглядит маловероятным, Ольга оставила сына представлять власть в северной части своей державы. Также возможно, что Константин имел сведения из ненадёжных или устаревших источников.

Следующим деянием Ольги, отмеченным в ПВЛ, является её крещение в 955 году в византийском Константинополе. По возвращении в Киев Ольга, принявшая в крещении имя Елена, пробовала приобщить Святослава к христианству, однако «он и не думал прислушаться к этому; но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем»[13]. Более того, Святослав гневался на мать за её уговоры, опасаясь потерять уважение дружины.

В 957 году Ольга с большим посольством нанесла официальный визит в Константинополь, известный по описанию придворных церемоний императором Константином Багрянородным в сочинении «Церемонии». Император именует Ольгу правителем (архонтиссой) Руси, имя Святослава (в перечислении свиты указаны «люди Святослава») упоминается без титула. Видимо, визит в Византию не принёс желаемых результатов, так как ПВЛ сообщает о холодном отношении Ольги к византийским послам в Киеве вскоре после визита. С другой стороны, Продолжатель Феофана в рассказе об отвоевании Крита у арабов при императоре Романе II (959—963 гг.) упомянул в составе византийского войска русов.

Точно неизвестно, когда именно Святослав начал самостоятельно править. ПВЛ сообщает о его первом военном походе в 964 году.

Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона сообщает под 959 годом:

Пришли к королю (Оттону I Великому), как после оказалось, лживым образом послы Елены, королевы Ругов, которая при константинопольском императоре Романе крестилась в Константинополе, и просили посвятить для этого народа епископа и священников.

Таким образом, в 959 году Ольга (в крещении Елена) официально рассматривалась как правитель Киевской Руси.

Убеждённому язычнику Святославу исполнилось 18 лет в 960 году, и миссия, посланная Оттоном I в Киев, потерпела неудачу, как о том сообщает Продолжатель Регинона:

«962 год. В сем году возвратился назад Адальберт, поставленный в епископы Ругам, ибо не успел ни в чем том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными; на обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам же он с великим трудом едва спасся».

Дата начала самостоятельного правления Святослава достаточно условна, русские летописи считают его преемником на русском престоле сразу же после смерти Игоря.

Святослав находился всё время в военных походах на соседей Киевской Руси, передоверяя матери внутреннее управление государством. Когда в 968 году печенеги впервые совершили набег на Русскую землю, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. Вернувшийся из Болгарии Святослав снял осаду, но не пожелал оставаться надолго в Киеве. Когда он в следующем году собрался уйти обратно в Переяславец, Ольга удержала его:

«Видишь — я больна; куда хочешь уйти от меня?» — ибо она уже разболелась. И сказала: «Когда похоронишь меня, — отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын её, и внуки её, и все люди, и понесли, и похоронили её на выбранном месте, Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника — тот и похоронил блаженную Ольгу"[1].

Монах Иаков в сочинении XI века «Память и похвала князю рускому Володимеру» сообщает точную дату смерти княгини Ольги: 11 июля 969 года.

Крещение Ольги и церковное почитание

Княгиня Ольга стала первым правителем Киевской Руси, принявшем крещение, и, таким образом, предопределила принятие христианства всем древнерусским народом.

Дата и обстоятельства крещения остаются неясными. Согласно ПВЛ это произошло в 955 году в Константинополе, Ольгу лично крестили император Константин с патриархом (Феофилакт до 956 г.): «И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице — матери Константина Великого». ПВЛ и Житие украшают обстоятельства крещения историей о том, как мудрая Ольга перехитрила византийского царя. Тот, подивившись её разуму и красоте, захотел взять Ольгу замуж, но княгиня отвергла притязания, заметив, что не подобает христианам за язычников свататься. Тогда-то и крестили её царь с патриархом. Когда царь снова стал домогаться княгини, та указала на то, что она теперь приходится крёстной дочерью царю. Тогда тот богато одарил её и отпустил домой.

Из византийских источников известно только об одном визите Ольги в Константинополь. Константин Багрянородный описал его подробно в сочинении «Церемонии», не указав года события. Зато он указал даты официальных приёмов: среда 9 сентября (по случаю прибытия Ольги) и воскресенье 18 октября. Такое сочетание соответствует 957 и 946 годам. Обращает на себя внимание длительное пребывание Ольги в Константинополе. При описании приёма называются василевс (сам Константин) и Роман — багрянородный василевс. Известно, что Роман, сын Константина, стал формальным соправителем отца в 945 году. По версии историка Г. Г. Литаврина визит, описанный Константином, состоялся на самом деле в 946 году, а крещение состоялось во время 2-го визита в Константинополь в 954 или 955 годах[14]. Упоминание на приёме детей Романа свидетельствует в пользу 957 года, который считается общепринятой датой визита Ольги и её крещения.

Однако Константин нигде не упомянул о крещении Ольги (как и о целях её визита), и более того, в свите княгини был назван некий священник Григорий[15], на основании чего некоторые историки предполагают, что Ольга посетила Константинополь уже крещённой. В таком случае возникает вопрос, почему Константин именует княгиню её языческим именем, а не Еленой, как это делал Продолжатель Регинона. Другой, более поздний византийский источник (XI века) сообщает о крещении именно в Константинополе в 950-х годах:

«И жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев русского архонта, по имени Эльга, когда умер её муж, прибыла в Константинополь. Крещеная и открыто сделавшая выбор в пользу истинной веры, она, удостоившись великой чести по этому выбору, вернулась домой»[16].

О крещении в Константинополе говорит и процитированный выше Продолжатель Регинона, причём упоминание имени императора Романа свидетельствует в пользу крещения именно в 957 году. Свидетельство Продолжателя Регинона может считаться достоверным, поскольку под этим именем, как полагают историки, писал епископ Адальберт, возглавивший неудачную миссию в Киев в 961 году и имевший сведения из первых рук.

Согласно большинству источников княгиня Ольга приняла крещение в Константинополе осенью 957 года, и крестили её, вероятно, Роман II (сын и соправитель императора Константина), и патриарх Полиевкт. Решение о принятии веры Ольга приняла заранее, хотя летописная легенда представляет это как спонтанное решение. Ничего не известно о тех людях, кто распространял христианство на Руси. Скорее всего, это были болгарские славяне (Болгария приняла крещение в 865 году), так как в ранних древнерусских летописных текстах прослеживается влияние болгарской лексики. О проникновении христианства в Киевскую Русь свидетельствует упоминание соборной церкви Св. Ильи в Киеве в русско-византийском договоре 944 года.

В 969 году Ольга была похоронена в земле по христианскому обряду. В 1007 году её внук князь Владимир Креститель перенес мощи святых, включая Ольгу, в основанную им церковь Святой Богородицы в Киеве. По Житию и монаху Иакову тело блаженной княгини сохранилось от тлена. Её «светящееся яко солнце» тело можно было наблюдать через окошко в каменном гробу, которое приоткрывалось для любого истинно верующего христианина, и многие находили там исцеление. Все же прочие видели только гроб.

Скорее всего, в княжение Владимира княгиня Ольга начала почитаться как святая. Об этом свидетельствует перенесение её мощей в церковь и описание чудес, данное монахом Иаковом в XI веке. С того времени день памяти святой Ольги (Елены) стал отмечаться 11 июля, по крайней мере, в самой Десятинной церкви. Однако официальная канонизация (общецерковное прославление) произошла, видимо, позднее — до середины XIII века[17]. Её имя рано становится крестильным, в частности, у чехов.

В 1547 году Ольга причислена к лику святой равноапостольной. Такой чести удостоились ещё только 5 святых женщин в христианской истории (Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, царица Елена и просветительница Грузии Нина).

Память равноапостольной Ольги празднуется православными церквами русской традиции 11 июля по юлианскому календарю; католическими и др. западными церквами — 24 июля по григорианскому.

Почитается как покровительница вдов и новообращённых христиан.

Историография по Ольге

Основные сведения по жизни Ольги, признанные достоверными, содержатся в «Повести временных лет», Житии из Степенной книги, агиографической работе монаха Иакова «Память и похвала князю рускому Володимеру» и сочинении Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора». Другие источники сообщают дополнительные сведения об Ольге, но их достоверность не может быть точно определена.

Иоакимовская летопись сообщает о казни Святославом за христианские убеждения своего единственного брата Глеба во время русско-византийской войны 968—971 годов. Глеб мог быть сыном Игоря как от Ольги, так и от другой жены, поскольку та же летопись сообщает о наличии у Игоря других жён. Православная вера Глеба свидетельствует в пользу того, что он был младшим сыном Ольги.

Средневековый чешский историк Томаш Пешина в сочинении на латинском «Mars Moravicus» (1677) рассказал о неком русском князе Олеге, ставшим в 940 году последним королём Моравии и изгнанным оттуда венграми в 949 году. Согласно Томашу Пешине, этот Олег Моравский был братом Ольги.

О существовании кровного родственника Ольги, назвав его анепсием, упомянул Константин Багрянородный в перечислении её свиты во время визита в 957 году в Константинополь. Анепсий означал, чаще всего, племянника, но также и двоюродного брата.

Память о Святой Ольге

Житие называет Ольгу основательницей города Пскова. В Пскове есть Ольгинская набережная, Ольгинский мост, Ольгинская часовня.

Ордена:

Знак отличия Святой равноапостольной княгини Ольги — учреждён императором Николаем II в 1915 году.

«Орден княгини Ольги» — государственная награда Украины с 1997 года.

«Орден святой равноапостольной великой княгини Ольги» — награда Русской Православной Церкви.

В Киеве, Пскове и городе Коростень поставлены памятники княгине Ольге.

Памятник княгине Ольге, Св. Апостолу Андрею Первозванному и равноапостольным Кириллу и Мефодию в Киеве.

Памятник княгине Ольге в Пскове. Работа З. Церетели, 2003 г.

Памятник княгине Ольге, в городе Коростень. 2008 г.

В художественной литературе

1. Княгиня Ольга на современной украинской монетеАлександр Антонов «Княгиня Ольга» (роман).

2. Борис Васильев «Ольга, королева русов».

3. Виктор Грецков «Княгиня Ольга — болгарская принцесса».

4. Михаил Казовский «Дочка императрицы».

5. Алексей Карпов «Княгиня Ольга» (серия ЖЗЛ) М, "Молодая гвардия" 2009

6. Светлана Кайдаш-Лакшина. Княгиня Ольга. Исторический роман / вед.ред. А.В. Варламов. — М.: АСТ, Астрель, 2002. — 464 с. — (Рюриковичи). — 7000 экз. — ISBN 5-17-013112-7

Кинематограф

1. «Легенда о княгине Ольге», СССР, 1983.

2. «Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой», Россия, 2005.

Первоисточники

1. «Повесть временных лет» (XII век) в переводе Д. С. Лихачева: [5], [6]

2. Зарубежные источники по истории Руси как предмет исследования.

3. Константин Багрянородный, «О церемониях византийского двора», кн.2, гл.15

4. Житіе святыя великія княгини Ольги

Примечания

↑ Показывать компактно

1.↑ 1 2 «Повесть временных лет», год 969.

2.↑ На месте деревни Выбуты осталось селище (культурный слой) и многочисленные местные топонимы, связанные с именем Ольги. Один из них, Ольгина Гора в районе Выбут, упоминается в 1394 году в связи с конфликтом псковичей и новгородцев.

3.↑ Византийский император Константин Багрянородный, лично принимавший княгиню Ольгу, именует её Элга.

4.↑ Погребальные камеры выбутских сопок, напоминающие гробницы Бирки. Обнаружены скандинавские ланцетовидные копья и фибулы. А. А. Александров. Ольгинская топонимика, выбутские сопки и руссы в Псковской земле // Памятники средневековой культуры. Открытия и версии. СПб., 1994. С. 22-31.: [1]

Статья «О княгине Ольге и основании Пскова».: датировка псковских фибул.

5.↑ Замену начального «О» на «Э» в греческой передаче Элга объясняют по типу Осень=Есень, Олень=Елень и т. п. Гедеонов С. А. Варяги и Русь. М., 2005, с. 170—186

6.↑ Пискаревский летописец, Полное собрание русских летописей, т. 34, М., 1978, стр. 31

7.↑ Рукописный сборник «Новый Владимирский Летописец» относят к XV веку. Обнаружен архимандритом Леонидом, настоятелем Троице-Сергиевой лавры, в 1887. Является одним из поздних списков «Повести временных лет» с изменениями, внесёнными переписчиком.

9.↑ Современные историки считают сведения Устюжской летописи, отличные от ПВЛ, следами литературного творчества XV—XVI вв. См. [2].

10.↑ Новгородский летописный свод XVI века. Принадлежала П. П. Дубровскому (1754—1816): [3]

11.↑ Начальный свод сохранился в виде фрагментов в более поздних летописях. На его основе составлялась, в том числе, «Повесть временных лет».

12.↑ Снорри Стурлусон, «Круг Земной», Сага о Харальде Суровом

13.↑ ПВЛ, год 955.

14.↑ Литаврин Г. Г., К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения княгини Ольги

15.↑ Историки считают Григория выходцем из Болгарии. Как правило, в свите людей, принявших решение о крещении, присутствовало духовное лицо, которое способствовало принятию такого решения

16.↑ Иоанн Скилица, 240.

17.↑ Память указана в Прологах XIII—XIV вв. — РГБ. Рум. № 319; РГАДА. Син. тип. № 168 : См. [4].

Ссылки

Княгиня Ольга — историк Н. М. Карамзин о княгине.

Б. А. Рыбаков, «Язычество древней Руси», ч.2, гл.7: Сказ о мудрой княгине Ольге

Княгиня Ольга на официальном сайте Псковской области — перечисление связанных памятников и топонимов

Княгиня Ольга

Житие святой — популярное современное изложение биографии Ольги на основе всех источников (включая легенды).

Бедина Н. Н. Образ святой княгини Ольги в древнерусской книжной традиции (XII–XVI в.) //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 4 (30). С. 8–12.Святая Княгиня Киевская Ольга (в крещении Елена), славянское имя Прекраса плесковитянка

view all 43

St. Olga of Kiev's Timeline

890
890
Pskov, Russia (Russian Federation)
920
920
Киев, Киевское Княжество, Ukraine
945
945
Age 55
Regent of Kiev
945
Age 55
Regent of Kiev
945
Age 55
Regent of Kiev
957
957
Age 67
Constantinople, Byzantine Empire
957
Age 67
Byzantium
957
Age 67
Constantinople
957
Age 67
Constantinople